De Wederkomst van Jezus Christus

Bijbel Studies

Raamwerk Bijbel Studies

Om de profetieën over de periode van de laatste zeven jaren te begrijpen moet men een raamwerk van de eindtijd hebben zodat alle profetieën op hun plaats vallen. Onderstaand raamwerk van de eindtijd in vogelvlucht kan men tijdens de Bijbelstudie ernaast houden. De kleuren komen overeen met de kleuren van de schema's onder het kopje Wederkomst.

De Eindtijd van Jezus Christus volgens het Bijbelboek Openbaring

1. Een Introductie

Na het zien van deze Bijbelstudie zou men zich kunnen afvragen waarom is de 70ste Jaarweek van Daniël een week van zeven jaren? en waarom heeft deze betrekking op de eindtijd? Is het niet veel logischer dat de 70 jaarweken elkaar opvolgen zonder onderbreking en betrekking hebben op de eerste komst van Jezus Christus? Hiervoor zou ik je willen verwijzen naar de YouTube links van Travis Snow onder de knop Links over "The 70 Weeks Jubilee". Travis legt duidelijk en heel uitgebreid uit wat de betekenis is van de Joodse Jubilee en dat deze nauw verbonden is met de Messias (Jezus Christus) en zijn komend 1000-jarig Vrederijk. Daarnaast merkt Travis terecht op dat de historische benaderingen zoals "de Antiochische visie" en "de Eerste eeuw visie" ook een onderbreking (Gap) in hun tijdlijn hebben. Er is dus geen enkele historische tijdlijn te construeren zonder onderbreking (Gap), waarbij de profetie volledig werd vervuld. Volgens Travis is de onderbreking waarschijnlijk Gods bedoeling, zodat we niet slagen in rekenmodellen.

In bovenstaande Bijbelstudie heb ik ongetwijfeld ook niet het exacte, juiste jaartal van het begin van de 70 jaarweken vermeld. Maar daar was het mij ook niet om te doen, het ging mij meer om de strekking van de profetie. De profetie heeft een deels historische vervulling, maar gezien het onderwijs van Travis over de Jubilee (zie het YouTube-onderwijs van Travis onder de knop Links), voornamelijk een tweede vervulling met het oog op de eindtijd en de Wederkomst van Jezus Christus.

Ook kan ik mij vinden in de argumentatie van Travis dat de "prince to come" niet Jezus Christus kan zijn (download zijn PDF-boek: The 70 Weeks Jubilee, en lees hoofdstuk 13). Hier draagt Travis zeer sterke argumenten aan en ik kan het alleen maar grondig met hem eens zijn. Nog een bevestiging is dat ex-moslim Walid Shoebat onderwijst dat, volgens de moslim eindtijd-leer, de Mahdi (antichrist) een verdrag van zeven jaar zal sluiten voor het einde van de wereld (klik hier voor de video).

Verder verwijzen Jezus Christus en de Profeten naar een eindtijd met aansluitend het 1000-jarig vrederijk. Dit kan ik historische niet plaatsen. Ook het feit dat de wereld nu pas "klaar" is voor een systeem (digitale ID en afschaffen van contant geld) waarbij men alleen kan kopen en verkopen, in combinatie met de waarschuwingen van Jezus Christus (oorlogen, besmettelijke ziekten, en inflatie), kan ik alleen in de eindtijd plaatsen. De geruchten over de bouw van de derde tempel in Jeruzalem is ook zo’n teken van de eindtijd. Het doorslaggevende feit, in mijn ogen, is nog wel dat de Prewrath-visie de gehele 70ste jaarweek bevestigd en perfect "past" in de laatste zeven jaren volgens het Bijbelboek Openbaring.

2. De Thora

Kijkers van deze Bijbelstudie is het misschien opgevallen dat in hem/haar Bijbel, onderstaande Bijbelvers geen melding maakt van Gog (de antichrist).

Numeri 24:7: Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water; zijn koning wordt boven Agag (Gog) verheven en zijn koningschap verheft zich.

Voor de conclusie dat Agag alleen betrekking kan hebben op Gog (de antichrist), wil ik de lezer verwijzen naar het zeer uitgebreide gedocumenteerde Bijbelcommentaar van Travis Snow: The passover King, hoofdstuk 6 (PDF-boek is te downloaden via Travis website-link onder de knop Links).

3. Het Oude Testament

Uit deze Bijbelstudie wil ik de volgende Bijbelvers in Ezechiël 38 nog nader toelichten:

Ezechiël 38:17: Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?

De profetie gaat duidelijk over Gog en zijn troepen (alle vandaag de dag islamitische) volgens onderstaande Bijbelversen tijdens de inleiding van Ezechiël 38.

Ezechiël 38:2: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.
Ezechiël 38:3: Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!

Aangezien de titel "Gog" als tegenstander van God verder niet in de Bijbel voorkomt rijst de vraag: over wie hebben de profeten van Israël dan jarenlang geprofeteerd, dat God hem over hen zou brengen?

Waren dat niet "de farao van Egypte", "de assyriër", "de koning van Babylon", "de kleine hoorn", "de koning van het noorden", "de prins van Tyrus", enzovoort? Hebben deze tegenstanders van Israël niet gehandeld naar dezelfde geest als de komende antichrist Gog volgens Ezechiël 38? Is dat niet de vraag van God aan Gog: bent u het? Het zaad van de slang, de duivel, satan, de antichrist?

De Apostel Johannes, die net als alle Bijbelschrijvers zeer goed op de hoogte was van de profetieën van de Oud-Testamentische profeten zegt het volgende:

1 Johannes 2:18: Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.

Welke vele antichristen moet Johannes hebben bedoeld, anders dan de antichristen in welke hij onderwezen was door de profeten uit de Schrift, waar ook God naar verwijst in Ezechiël 38 vers 17?

En leert de Schrift ons niet dat dezelfde anti-goddelijke geest, onder aanvoering van satan, de volken opnieuw gaat misleiden, na het 1000-jarig vrederijk?

Openbaring 20:7: En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
Openbaring 20:8: En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

4. Het Nieuwe Testament

Na het zien van deze Bijbelstudie is men misschien overtuigd maar vraagt hij/zij zich terecht af: als de Heilige Geest niet de weerhouder van de antichrist is, is er dan geen andere verklaring voor de weerhouder van de antichrist? We zullen de betreffende Bijbelverzen van de Apostel Paulus er eens bijhalen:

2 Thessalonicenzen 2:6: En u weet wat hem (de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
2 Thessalonicenzen 2:7: Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

Wie is die iemand die hem (de antichrist) weerhoudt? Hiervoor moeten we Schrift met Schrift vergelijken:

Job 1:6: Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam.

Openbaring 12:7: Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Openbaring 12:8: Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
Openbaring 12:9: En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Als we er vanuit gaan dat Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 spreekt over de hemelse hiërarchie, net zoals in het Bijbelboek Job en Openbaring hoofdstuk 12, dan is het juist interpreteren van Paulus Bijbelverzen als volgt:

2 Thessalonicenzen 2:6: En u weet wat (satan) hem (de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij (de antichrist) op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
2 Thessalonicenzen 2:7: Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand (satan) die hem (de antichrist) nu weerhoudt, totdat hij (satan) uit het midden (de hemel) verdwenen is (door Michaël en zijn engelen).

Misschien zie je het nog niet meteen. We lopen het nog eens rustig na. Wie is volgens Job in het midden van de zonen van God in de hemel? Juist, satan. Wie wordt volgens Openbaring hoofdstuk 12 door Michaël en zijn engelen, op de helft van de laatste zeven jaren, uit (hun midden) de hemel gegooid? Juist, satan. Begin nu eens met Bijbelvers 7 van de Apostel Paulus van achter naar voren te lezen. Over het laatste gedeelte van de zin zijn we het dus eens geworden, "totdat hij (satan) uit het midden (de hemel) verdwenen is (door Michaël en zijn engelen)". Het voegwoord "totdat" geeft nadere uitleg over de weerhouder uit het eerste gedeelte van de zin. Diegene die uit het midden verdwenen is (satan), is dus de omschrijving van iemand (satan) die hem (de antichrist) weerhoudt. De weerhouder is dus satan.

Als we vervolgens verder gaan met Bijbelvers 6 van de Apostel Paulus van achter naar voren te lezen, zien we dat de antichrist op "zijn eigen tijd" geopenbaard wordt. De vraag is dan wie zijn eigen tijd? Het voegwoord "opdat" geeft nadere uitleg over de bedoeling van de weerhouder uit het eerste gedeelte van de zin. Zijn eigen tijd is dus de tijd van de weerhouder. Nu is het verstandig om weer Schrift met Schrift te vergelijken.

Mattheüs 8:29: En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?

Openbaring 12:12: Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

De demonen, uit het Bijbelboek Mattheüs 8 vers 29, konden de Schrift heel goed en wisten dus dat Jezus (God) zichzelf tot wet is, en Jezus dus satan en zijn demonen niet kan oordelen vóór de tijd (Armageddon). Vervolgens lezen we in Openbaring 12 vers 12, drie verzen nadat satan uit de hemel is geworpen, dat satan naar de aarde komt, in grote woede, omdat hij nog maar weinig tijd heeft. En satan heeft gelijk want volgens de Bijbel heeft satan dan nog precies drie-en-een-half jaar. Satan zet dan alles op zijn laatste troef, de antichrist, het beest, welke de Apostel Johannes beschrijft in Openbaring hoofdstuk 13, na de hemel uitwerping van satan in Openbaring hoofdstuk 12. Het is niet zo dat satan zich geheel kansloos acht. Volgens het Bijbelboek Ezechiël 38 en 39 (Gog), gebruikt satan de antichrist (de islamitische Mahdi) tegen Jezus Christus en Israël wanneer zij optrekken om Jezus Christus te verslaan. Satan en zijn demonen hebben deze strategie (de islam) al in het jaar 610 na Jezus Christus opgezet. De Bijbelvers van de Apostel Paulus zegt dat satan zijn troefkaart "antichrist (Mahdi)" zal spelen op zijn eigen tijd (volgens de Koran "de laatste dag"). De Bijbelverzen van de Apostel Paulus laten zich nu als volgt lezen:

2 Thessalonicenzen 2:6: En u weet wat (satan) hem (de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij (de antichrist) op zijn (satans) eigen tijd ("de laatste dag") geopenbaard wordt.
2 Thessalonicenzen 2:7: Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand (satan) die hem (de antichrist) nu weerhoudt, totdat hij (satan) uit het midden (de hemel) verdwenen is (door Michaël en zijn engelen).

De meeste Prewrath-Bijbelleraren onderwijzen dat de aartsengel Michaël de weerhouder is. Het probleem met dit onderwijs is het volgende: de antichrist (het kwaad) is het gevolg van het stoppen van de weerhouder. Het kwaad (antichrist) komt dan dus voor rekening van de weerhouder (Michaël). Hierdoor worden God en zijn engelen verantwoordelijk gehouden voor het kwaad (antichrist) tegenover Joden en Christenen.

Dit kan natuurlijk niet waar zijn. Het probleem is dat men de ernst van de zondeval onderschat. Hierdoor hebben Christenen een vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo gelooft Pretrib dat Christenen (de kerk) het kwaad weerhoud. Men hoeft maar aan de tweede wereldoorlog met Hitler te denken om te weten dat dit niet waar is. De kerk (Christenen) hebben het kwaad van Hitler helemaal niet kunnen weerhouden. Sterker nog, Hitler heeft de vervangingsleer van de Kerk gebruikt om zijn genocide van de Joden te rechtvaardigen.

De realiteit is echter dat tijdens de zondeval de macht is overgegeven aan satan, de overste van de wereld, en leeft ieder mens in duisternis (zonde). Vervolgens zegt Jezus Christus tegen de Apostel Paulus wat het doel van Zijn kruisiging was:

Handelingen 26:15: En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt.
Handelingen 26:16: Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal;
Handelingen 26:17: en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend,
Handelingen 26:18: om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

Hier zegt Jezus Christus dat ieder mens in de wereld (satan) in duisternis leeft (door de zondeval), maar Hij de mensen tot het licht en tot God wil bekeren, door het geloof in Hem. En tegen Pilatus zegt Jezus Christus het volgende:

Johannes 18:36: Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.
Johannes 18:37: Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

De Joden beweren dus terecht dat er na de kruisiging van Jezus Christus niks is veranderd in de wereld. De duivel gaat nog altijd rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De enige mensen voor wie wat veranderd is zijn de Christenen die zich van de duisternis tot het licht (God) bekeren. Jezus Christus zegt het volgende over deze bekeerde Christenen:

Johannes 17:14: Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
Johannes 17:15: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
Johannes 17:16: Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Johannes 17:17: Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Johannes 17:18: Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
Johannes 17:19: En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
Johannes 17:20: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
Johannes 17:21: opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Conclusie: we mogen dus nooit God (de Heilige Geest) en zijn engelen (Michaël) als "handlanger" voor het openbaren van de antichrist (het kwaad) gebruiken, zoals volgens de islam Jezus Christus de "handlanger" van de Mahdi is. De weerhouder van de antichrist moet dus satan zelf zijn.

5. Naar de Aarde

Deze Bijbelstudie roept bij veel mensen cognitieve dissonantie op. Maar als mensen kennis hebben genomen van hoe grondig ik de dwaalleer van de Pretrib-opname op deze Website heb weerlegd, mag men er ook vanuit gaan dat ik voor het accepteren van een platte aarde net zo grondig te werk ben gegaan. Kort voor Corona was er een groepje van ongelovige Amerikanen, die beweerde dat ze met de alle modernste camera's steden op gigantische afstanden aan de overzijde van de watervlaktes konden zien, wat volgens de wiskundige berekeningen van de kromming van de aarde onmogelijk zou moeten zijn. Dit heeft geleid tot een beweging van miljoenen mensen. Ze hadden echte goede YouTube video's met hele sterke argumenten. Op het moment dat steeds meer mensen op onderzoek uitgingen brak Corona uit. Vandaag de dag staat Youtube vol met "controlled opposition" YouTube video's en zijn alle goede YouTube video's massaal gecensureerd. Zoals dit ook met Covid-19 is gebeurd.

En net zoals bij mijn zoektocht naar het tijdstip over de Opname/Wederkomst ben ik hun beweringen en argumenten gaan onderzoeken. Ik heb tientallen YouTube video's bekeken en geluisterd naar hun argumenten. Mijn paradigma van een ronde aarde werd met ieder argument verder onderuit gehaald. En dat deze mensen, uiteindelijk uitkwamen bij een hemel en aarde volgens het Bijbelboek Genesis was het voor mij zo klaar als een klontje. De Bijbel is de enige Waarheid in deze wereld.

Veel mensen hebben/hadden wel hun twijfels over de maanlanding in het jaar 1969 na Jezus Christus. Hierop heeft, een journalist alle astronauten die op de maan zijn geweest, afzonderlijk geïnterviewd. De journalist heeft alle astronauten gevraagd om de twijfels van de mensen weg te nemen, door met hun hand op de Bijbel voor de camera te zweren dat ze op de maan zijn geweest. Eén schopte de journalist letterlijk zijn huis uit, een ander zette het letterlijk op een lopen, en Buzz Aldrin gaf de journalist een regelrechte vuistslag in zijn gezicht (klik hier voor de volledige video). Wat is het probleem? Zelfs een atheïst heeft geen probleem om op de Bijbel te zweren want voor hem is het een sprookjesboek.

Maar dit zijn geen atheïsten maar satanisten en die geloven wel, maar hebben met hun maanlanding het scheppingsverhaal van God in de Bijbel aangevallen. Als NASA kan laten zien dat je op een ronde maan kunt landen en lopen, dan maken mensen automatische de aanname dat dit bij de aarde ook zo is. En dat de sterren (welke volgens de Bijbel lichten zijn, net zoals de zon en de maan) ook planeten zijn waarop je kunt lopen. Zeer geraffineerd en daarom was die maanlanding (in een filmstudio) zo belangrijk.

De vrijmetselaars (NASA) hebben voor God de titel: "The Creater of the Universe". Deze titel van God komt niet voor in de Bijbel, maar als je eenmaal tot inzicht bent gekomen weet je waar die titel vandaan komt.

De maanlanding was een wedloop tussen Amerika en Rusland over wie dit het eerste zou lukken. Waarom heeft Rusland de wedloop niet afgemaakt om te laten zien dat Rusland niet minder is dan de Amerikanen en dat de Russen het ook kunnen? Waarom het abrupt stoppen van jarenlang miljoenen investeringen? Omdat Rusland ook in het complot zat en satanisten de gehele aarde beheersen. Het feit dat Poetin uit de school van Klaus Schwaab (WEF) komt, geeft mij een hele andere kijk op de oorlog in Oekraïne. Maar dan ben je weer een complotdenker, of heb je gewoon een kritische denkvermogen?

Maar hoe het ook zij, de wereld wordt klaargestoomd om de antichrist te verwelkomen. De satanisten maken de mensen, door allerlei manieren (corona, oorlog, klimaat), steeds meer afhankelijker van de staat. In de Bijbel staat het volgende:

Openbaring 17:12: En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.
Openbaring 17:13: Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Openbaring 17:14: Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 13:15: En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Openbaring 13:16: En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
Openbaring 13:17: en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Openbaring 13:18: Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Ongelovigen hebben vaak beter door hoe ons huidig financiële systeem zal worden vervangen dan menig Christen. Zoals de Duitser Ernst Wolff die deze overgang, naar mijn mening, nog het beste kan verwoorden. Persoonlijk denk ik dat het "digitale-financiële complex" zoals Ernst Wolff het beschrijft een onderdeel van "mysterie Babylon" is, conform hoofdstuk 17 en 18 van het Bijbelboek Openbaring. Klik hier voor de video's van Ernst Wolff.

De reden voor zo'n controversiële Bijbelstudie op mijn Website is dat mijn roeping de Wederkomst van Jezus Christus is. Hierbij worden Bijbelteksten genoemd over de hemel en aarde. Voor het juist verstaan van deze Bijbelteksten is het belangrijk om het juiste beeld van de hemel en aarde te hebben. Daarnaast worden we door de Bijbel opgeroepen om de leugens te ontmaskeren.

Efeze 5:11: En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Efeze 5:12: Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
Efeze 5:13: Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Deze Bijbelstudie bevat niet een allesomvattende studie over wat er gezegd kan worden over de platte aarde. Dan verwijs ik je graag naar de YouTube links (onder de knop Links) van andere wedergeboren Christenen die, net zoals mij, de roeping hebben om leugens te ontmaskeren. Ik kan niet de voet en de hand van het Lichaam van Christus zijn. Iedere Christen zijn eigen roeping.

Er zijn ook Christenen die zich schamen voor de Bijbel en het evangelie en mij dringend verzoeken om deze Bijbelstudie met bijbehorende links van mijn Website te verwijderen. Mijn respons naar deze Christenen is dezelfde als Maarten Luthers verdediging tijdens de reformatie tegenover de Katholieke Kerk:

Luther weigerde echter ook maar iets te herroepen en verklaarde op 18 april dat hij zich alleen "door getuigenissen der Schrift of duidelijke argumenten" zou laten overtuigen, want zijn geweten was "gevangen" in Gods Woord. Hij zei dat het "onzeker en gevaarlijk is, tegen zijn geweten te handelen. God helpe mij, Amen."

Maarten Luther had helemaal gelijk wat betreft zijn "Sola Sciptura" (alleen door de Schrift). Wat had ik graag Maarten Luther aan de hand van diezelfde Schrift mijn laatste Bijbelstudie over de Bruid van Christus willen laten zien. De bitterheid van zijn hart, in zijn laatste drie jaren, zou gegarandeerd zijn verdwenen omdat hij zelf aangaf dat hij bereid was zich te laten overtuigen op Bijbelse argumenten. Maar het trieste is dat hij ook een kind van zijn tijd was, en de algemene leer in die tijd de vervangingsleer was, wat een regelrechte leugen is. Zo zijn we allemaal kinderen van onze tijd en is de algemene leer vandaag de dag een wereldbol (Globe).

Tenslotte stem ik volledig in met de Apostel Paulus:

Romeinen 1:16: Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus (de Bijbel), want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

6. Op de Aarde

In aanvulling op deze Bijbelstudie wil ik de lezer verwijzen naar de video's van Walid Shoebat waarin hij verwijst naar Bijbelteksten over een physieke Jezus Christus op aarde tijdens Armageddon (Ezechiël 38 en 39). Klik hier en hier voor de video's. Een bevestiging van deze Bijbelstudie.

Efeze 3:18: opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

7. De Bruid

Om er zeker van te zijn dat ik goed word begrepen wil ik deze video nog iets nader toelichten. In bovenstaande video is mijn punt misschien niet helemaal tot zijn recht gekomen over onderstaande Bijbeltekst:

Galaten 3:28: Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.

Het punt wat ik wilde maken is het volgende: Net zo min dat de identiteit van man of vrouw, na zijn of haar bekering tot Jezus Christus veranderd, geldt dit ook voor de identiteit van de Jood of de Griek. Ook nadat men Christen is geworden blijft men een man of een vrouw en dus ook een Jood of een Griek. Het enige wat de Apostel Paulus probeert te zeggen is, dat men niet meer perse Jood hoeft te zijn om behouden te worden, en zodoende mede-erfgenamen te kunnen worden met de Joodse-erfgenamen.

Dit betekent dan ook dat het verschil tussen man en vrouw niet door Jezus Christus is opgeheven, zoals in zoveel kerken vandaag de dag wordt onderwezen. De Bijbel is hier ook heel duidelijk over in onderstaande Bijbeltekst:

1 Korinthe 11:3: Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus.

Dit is de goddelijke orde die de Bijbel voorschrijft zodat huwelijken, gezinnen en kerken op een gezonde manier functioneren. De Apostel Paulus benadrukt dit nog eens in zijn brief aan zijn leerling Timotheüs door onderstaande Bijbeltekst:

1 Timotheüs 2:11: Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.
1 Timotheüs 2:12: Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

Ik weet dat vrouwen in deze tijd hier problemen mee hebben maar dan hebben ze een probleem met Jezus Christus, het vleesgeworden Woord (de Bijbel). Het feit dat deze Bijbelteksten op gespannen voet staan met het hedendaagse Woke-gebeuren, genderneutraliteit en de promotie van de wereldwijde LHBTQIA+ gemeenschap, zullen deze Christenvrouwen toch een keuze moeten maken: of Jezus Christus (de Bijbel) of de wereld (ongelovigen).

De aanval van de wereld op de Bijbel neemt steeds extremere vormen aan zoals ik heb aangetoond via deze Website. Door middel van de evolutietheorie, het heliocentrische model (Globe) en de aanval op het feit dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen, proberen de ongelovigen op allerlei manieren de Bijbel ongeloofwaardig te maken.

De grootste leugen is misschien nog wel de klimaat-hysterie. Volgens de wetenschappers zouden CO2 en stikstof onze aarde vernietigen. Terwijl mij destijds op school, tijdens de biologieles, werd onderwezen dat CO2 en stikstof juist goed en noodzakelijk waren voor bomen en de natuur. Maar ook al geloof je de klimaat-leugen laat ik de Christen dan herinneren aan onderstaande Bijbelteksten tijdens Jezus Christus Wederkomst:

Openbaring 16:8: En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.
Openbaring 16:9: En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Dus in één ding moet ik deze klimaat-wetenschappers gelijk geven; het zal inderdaad warmer worden.

Meer weten: Links