De Wederkomst van Jezus Christus

De Profeten

Dogmatische Reeks van het Christendom

Na enkele jaren meermalen de Bijbel doorgeworsteld te hebben was ik, gedreven door de Heilige Geest, toe aan wat zwaardere kost. Ik schafte mij een complete dogmatische reeks aan en begon aan een serieuze amateur theologie-opleiding. Iedere dag, meerdere uren per dag, bestudeerde ik de Geschriften. Ik werd van een baby Christen een volwassen Christen. Nadat ik de boeken tot in de treuren gelezen en bestudeerd had was ik toe aan een nieuwe uitdaging.

Bijbelverklaring van de Profeten

Door de Heilige Geest gedreven besloot ik mij op het profetische Woord te storten en kwam uit bij een Bijbelverklaring van de Profeten. Ik kocht het hele oeuvre en begon vol goede moed het profetische Woord te bestuderen. Iedere dag, meerdere uren per dag, bestudeerde ik de Profeten. Ik leerde om de logica in Gods Woord te ontdekken, wat mij als PLC-programmeur erg aansprak. Dit kan ook niet anders omdat één Heilige Geest alle Profeten heeft onderwezen moet het één geluid zijn. Ook het empirische bewijs, dat alle stukjes op zijn plaats vielen, sluit toeval uit.

Jezus Christus zegt het volgende over de Profeten van de Bijbel:

Mattheüs 5:17: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Lukas 18:31: En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.
Lukas 24:27: En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
Lukas 24:44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

Hoe zit het dan met de profeten na Jezus Christus?

Jezus Christus waarschuwt ons voor veel valse profeten die in Zijn Naam zullen komen volgens onderstaande Bijbelteksten in het Bijbelboek Mattheüs:

Mattheüs 24:11: En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
Mattheüs 24:24: want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

En ook elders in de Bijbel waarschuwt God ons voor valse profeten die in Jezus Christus Naam zullen komen volgens onderstaande Bijbelteksten:

2 Petrus 2:1: Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
1 Johannes 4:1: Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Enkele bekende valse profeten uit onze geschiedenis zijn: Mohammed (Islam - 610 na Christus), Jakob Lorber (1840 na Christus), Joseph Smith (Mormonen - 1827 na Christus), Charles Taze Russel (Jehova's getuigen - 1870 na Christus) en de vele new age bewegingen.

Deze religies, gesticht door valse profeten, hebben allemaal iets gemeenschappelijks en wel dat zij beweren dat de Bijbel is vervalst en Jezus Christus in werkelijkheid iets anders onderwees dan wat in de Bijbel staat. Wij zouden volgens deze valse profeten de Bijbel anders moeten lezen en wel volgens de valse leer van deze valse profeten.

Het grote probleem wat ik hiermee heb is dat de goden van deze valse profeten niet bij machte waren om de originele Bijbelteksten door de eeuwen heen te waarborgen. Deze valse profeten zou ik vragen: waar is dan de originele Bijbel gebleven? Was jullie god niet almachtig om het origineel te waarborgen? Hierop is mijn hele geloof gebaseerd. Hoe kan ik in een religie geloven die naar de Bijbel verwijst als basis van hun geloof maar vervolgens beweert dat diezelfde Bijbel vervalst is? Zo'n geloof onderwijst een tegenstrijdigheid waarbij hun leugens onmogelijk te verifiëren zijn.

Trouwe volgers van deze valse profeten moeten zich de volgende vragen stellen: Welke profetieën van de Profeten uit het Oude Testament kunnen deze valse profeten op zichzelf betrekken, zoals Jezus Christus heeft gedaan? En waarom heeft God het niet toegestaan om over één van deze valse profeten een derde Testament aan de Bijbel toe te voegen, met alle bijbehorende Bijbelse profetieën over deze "profeet"? Het antwoord is heel simpel: in de Bijbel staan geen profetieën over een profeet na Jezus Christus buiten de Bijbel om.

De Joden en Christenen hebben dit probleem van verwarring niet, volgens hen is de Bijbel het origineel en heeft God de Bijbel gewaarborgd vanaf het begin van Zijn schepping van hemel en aarde. Het zijn juist de tegenstanders van de Christenen die verwarring veroorzaken en twijfelen aan Gods Woord de Bijbel. Daarbij geloven Christenen, in tegenstelling tot de Joden, ook in onderstaande Bijbeltekst:

Handelingen 3:18: maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou.

Wie van de valse profeten heeft bovenstaande Bijbeltekst van de Bijbelse Profeten vervuld en heeft geleden zoals Jezus Christus?

Profeten na Jezus Christus mogen nooit de Bijbel tegenspreken maar net zoals Jezus Christus zullen deze Profeten de Bijbel altijd bevestigen.

Dan zijn er nog New Age stromingen die beweren dat zonden niet bestaan en het enige wat je moet doen is je "Ego" niet de kop op laten steken. Dit probeert men te bewerkstelligen door eindeloos te mediteren, maar als men eerlijk is moet men toegeven dat men het "Ego" er nooit onder krijgt. Dit is het ultieme bewijs dat zonden wel degelijk bestaan. Want waarom krijgt men geen controle over het "Ego"? Juist, omdat men een zondig persoon is die vergeving voor zijn zondige natuur nodig heeft. En de enige die dit probleem kan oplossen is Jezus Christus die voor onze zonden (lees "Ego") gestorven is.

Aanbidden Christenen drie goden?

Een veel gehoord argument, vooral onder Moslims, is dat Christenen drie goden zouden aanbidden. Christenen baseren hun geloof echter op de volgende Bijbelteksten:

Jezus wordt in de volgende Bijbelteksten in het Bijbelboek Mattheüs aanbeden:

Mattheüs 2:2: en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem (Jezus Christus) te aanbidden.
Mattheüs 2:8: en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het (Jezus Christus) te aanbidden.
Mattheüs 2:11: En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het (Jezus Christus). Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
Mattheüs 14:33: Zij die in het schip waren, kwamen Hem (Jezus Christus) aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!
Mattheüs 28:9: Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem (Jezus Christus).
Mattheüs 28:17: En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem (Jezus Christus), maar sommigen twijfelden.

Dan nog de volgende Bijbelteksten ter overdenking:

Johannes 1:1: In het begin was het Woord (Jezus Christus) en het Woord (Jezus Christus) was bij God en het Woord (Jezus Christus) was God.
Johannes 1:2: Dit (Jezus Christus) was in het begin bij God.
Johannes 1:3: Alle dingen zijn door het Woord (Jezus Christus) gemaakt, en zonder dit Woord (Jezus Christus) is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
Johannes 1:14: En het Woord is vlees geworden (Jezus Christus) en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 10:30: Ik (Jezus Christus) en de Vader zijn Één.
Johannes 14:9: Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Johannes 14:10: Gelooft u niet dat Ik (Jezus Christus) in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik (Jezus Christus) tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
Johannes 14:11: Geloof Mij (Jezus Christus), dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij (Jezus Christus) dan om de werken zelf.

Romeinen 9:5: Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
Johannes 4:24: God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Galaten 3:20: En de middelaar (Jezus Christus) is niet middelaar van één partij, maar God is één.
2 Korinthe 13:13: De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
1 Johannes 5:7: Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord (Jezus Christus) en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Als ik bovenstaande Bijbelteksten op mij laat inwerken kan ik niet anders concluderen dat God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest één zijn. Christenen aanbidden dus niet drie goden maar één God. Kunnen wij Christenen dit met ons verstand bevatten of kunnen wij God nu doorgronden? Nee in tegenstelling, de Bijbel leert ons het volgende in onderstaande Bijbeltekst:

Romeinen 11:33: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Wij Christenen geloven echter de Bijbel en doen wat Jezus Christus ons opdraagt en geloven als een kind volgens onderstaande Bijbeltekst:

Mattheüs 18:3: En Hij (Jezus Christus) zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Het Bijbelboek Openbaring

Het laatste profetische Woord van de Bijbel is het Bijbelboek Openbaring van de Profeet Johannes, dat in zijn geheel Eindtijdprofetie is. Dit is ook het moeilijkst te begrijpen Bijbelboek, omdat de Profeet Johannes veel symbolische taal gebruikt. Met behulp van de Heilige Geest begon ik me te verdiepen in het Bijbelboek Openbaring. In tegenstelling tot wat de meeste Bijbelleraren leren, over het tijdstip van de Wederkomst van Jezus Christus, kwam ik tot een heel andere conclusie, wat U kunt lezen onder de knop De Wederkomst.