De Wederkomst van Jezus Christus

De Wederkomst

Mijn Roeping met betrekking tot De Wederkomst van Jezus Christus

De Heilige Geest heeft mij duidelijk gemaakt dat ik geroepen ben om mensen op de nabije Wederkomst van Jezus Christus te wijzen.

Tijdens mijn zeven psychoses liet Jezus Christus me zien wat er werkelijk gebeurt in de Geestelijke Wereld. In de maatschappij bevinden zich "spirituele mensen" (gedreven door Satan) die mensen, die een psychose door maken, Geestelijke Angst in boezemen zodat Satan de overhand in de Geestelijke Wereld behoudt. In De Bijbel zegt Satan tegen Jezus Christus dat hij de Overste van de Wereld is, en Jezus Christus (De Heilige Geest) spreekt dat niet tegen. Satan heeft dus handlangers, zoals ik zelf heb ondervonden. Deze handlangers bevinden zich men name in Psychiatrische Inrichtingen en Christelijke Gemeenten, om ook juist daar de Geestelijke Strijd te winnen.

We kunnen het volgende lezen over de Geestelijke Wereld in De Bijbel:

Mattheüs 12:24: Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze (Jezus Christus) drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.
Mattheüs 12:25: Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden.
Mattheüs 12:26: En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?
Mattheüs 12:27: En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
Mattheüs 12:28: Maar als Ik (Jezus Christus) door de Geest van God (De Heilige Geest) de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.
Mattheüs 12:29: Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven.
Mattheüs 12:30: Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
Mattheüs 12:31: Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest (De Heilige Geest) zal de mensen niet vergeven worden.
Mattheüs 12:32: En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.

Satan heeft met zeven psychoses (Satanische aanvallen) geprobeerd mijn Roeping te weerhouden maar zoals De Bijbel zegt De Rechtvaardige staat Zeven keer weer op.

De Wederkomst van Jezus Christus volgens Het Bijbelboek Openbaring

Alle Bijbelleraren, die geloven in een Wederkomst van Jezus Christus, met aansluitend Het 1000-Jarig Vrederijk, geloven dat De Eindtijd is De 70ste Jaarweek van De Profeet Daniël. Dit zijn De Laatste Zeven Jaren (Jaarweek) van De Eindtijd welke begint nadat De Antichrist Een Verbond versterkt heeft met Het Volk Israël.

Deze Laatste Zeven Jaren, voordat Het 1000-Jarig Vrederijk van Jezus Christus begint, worden beschreven in het Bijbelboek Openbaring. De Profeet Johannes krijgt de Opdracht, tijdens een Visioen van Jezus Christus, om Het Bijbelboek Openbaring te schrijven. De Profeet Johannes begint met de volgende woorden:

Openbaring 1:1: Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.
Openbaring 1:2: Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
Openbaring 1:3: Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

De Profeet Johannes profeteert dat zodra De Laatste Zeven Jaren ingaan, De Wederkomst van Jezus Christus nabij is.

Volgens Het Bijbelboek Openbaring bestaan De Laatste Zeven Jaren uit achtereenvolgens, De Zeven Zegels, De Zeven Bazuinen en De Zeven Schalen.

Verschillende Leringen over De Wederkomst van Jezus Christus

Bijbelleraren over de gehele Wereld verschillen al generaties lang over het exacte tijdstip van De Wederkomst van Jezus Christus. Omdat de Bijbel ook spreekt over een Opname van De Christenen, waarbij De Christenen Jezus Christus tegemoet gaan in de lucht, zijn er onder Bijbelleraren vier verschillende Leringen ontstaan:

1) Pretrib: De Opname Voor De Laatste Zeven Jaren En De Wederkomst van Jezus Christus aan het Einde van De Laatste Zeven Jaren.

2) Midtrib: De Opname in het Midden van De Laatste Zeven Jaren En De Wederkomst van Jezus Christus aan het Einde van De Laatste Zeven Jaren.

3) Prewrath: één Opname/Wederkomst tijdens Het Zesde Zegel van De Laatste Zeven Jaren.

4) Posttrib: één Opname/Wederkomst aan het Einde van De Laatste Zeven Jaren.

Pretrib Midtrib Prewrath Posttrib volgens het Bijbel boek Openbaring

Zowel Pretrib als Midtrib beweren dat De Christenen zijn opgenomen in De Hemel voordat De Antichrist zich heeft geopenbaard.

Doelstelling

Om mensen op De Wederkomst van Jezus Christus te kunnen wijzen is het Belangrijk Dat Dwaalleringen Over De Wederkomst Van Jezus Christus Worden Ontmaskerd.

Vanuit mijn jarenlange Bijbelstudie en eigen ervaring over Bijbelse onderwerpen, waar Bijbelleraren verschillend over denken, heb ik geleerd dat zodra een Bijbelleraar een Bijbeltekst van zijn opponent op Bijbelse gronden kan weerleggen, de opponent hier vervolgens niet serieus over na denkt, maar snel vlucht naar andere Bijbelteksten die wel zijn onderwijs over het betreffende onderwerp ondersteunen.

Zo heeft ook Pretrib en Midtrib een heel scala aan Bijbelteksten (paradigma) waar De Bijbelleraren zich telkens aan kunnen vasthouden. De Enige manier om Hun Dwaalleer Te Ontmaskeren is om Alle Bijbelteksten binnen hun paradigma te weerleggen zodat het hele kaartenhuis in elkaar stort.

Dus heeft De Heilige Geest mij dit als opdracht gegeven en natuurlijk heb ik dat alleen met De Bijbel gedaan zoals De Bijbel ons zelf onderwijst om dwaalleringen te weerleggen:

2 Timotheüs 3:16: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

Na eerst het hele paradigma onderuit te halen geef ik tenslotte het Onomstotelijke Bewijs uit de Schrift Dat De Heiligen In Het Bijbelboek Openbaring De Christenen Zijn, welke zich dus moeten Voorbereiden Op De Antichrist en Het Weigeren Van Zijn Merkteken (666) waarmee men Alleen Kan Kopen En Verkopen.

Hou je van spoilers over de weerlegging van Pretrib en Midtrib, klik dan Hier.

Ook het Posttrib-onderwijs, wat ik Niet als een dwaalleer beschouw want zij geven De Christenen geen valse hoop, houdt geen stand op Bijbelse gronden.

Hou je wederom van spoilers over de weerlegging van Posttrib, klik dan Hier.

In mijn Betoog zal ik aantonen dat Prewrath De Enige Bijbelse Visie is.

1. Het Pretrib Paradigma

Ten Eerste:
Waarom De Opname van De Christenen voor De Laatste Zeven Jaren (Pretrib) niet Bijbels is, is omdat De Christenen volgens Pretrib in De Hemel Het Bruiloftsfeest gaan vieren, terwijl Het Volk Israël wordt verdrukt. Dit doet geen recht aan Gods Heiligheid en Rechtvaardigheid. Dit riekt meer naar Vervangingsleer en Antisemitisme.

Ten Tweede:
Pretrib gelooft in een Opname van De Christenen zoals in de bekende speelfilms Left Behind. Men beweert dat er niets is wat nog moet gebeuren zodat De Opname van De Christenen dus elk moment kan plaatsvinden.

Om te bewijzen dat dit niet Bijbels is moet de lezer begrijpen dat De Opname van De Christenen en De Dag van de HEERE (Gods Toorn) onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Ook Pretrib beroept zich voor hun visie op de Gelijkenissen in De Bijbel over De Zondvloed van Noah en De Verwoesting van Sodom en Gomorra van Lot. Hierbij werden Noah en Lot gered op dezelfde Dag waarop het Oordeel van God losbarstte. En dit is geheel Bijbels zoals we ook lezen in onderstaande Bijbeltekst:

2 Petrus 3:12: u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

De stelling van Pretrib dat er niets meer hoeft te gebeuren voor De Opname/De Dag van de HEERE, zodat deze op elk ogenblik van de dag kan plaatsvinden staat lijnrecht tegenover de volgende Bijbelteksten:

Maleachi 4:5: Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE (De Opname) komt, die grote en ontzagwekkende dag.
2 Thessalonicenzen 2:3: Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (De Opname) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
Joël 2:31: De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE (De Opname) komt, die grote en ontzagwekkende.

Verder veronderstelt Pretrib onterecht dat onderstaande Bijbeltekst alleen mogelijk is bij een Pretrib-Opname:

1 Korinthe 15:52: in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Ze gaan voorbij aan het feit dat Prewrath ook de Opname-leer onderwijst met alle bijbehorende Bijbelteksten die er in De Bijbel over De Opname te vinden zijn. Het enige verschil is dat Pretrib en Prewrath verschillen over het tijdstip wanneer die Bijbelteksten plaatsvinden. Zo kun je ook uit De Prewrath-Opname niet het Uur en de Dag weten waarop de Opname plaatsvind. De Prewrath-opname vindt ergens in De Tweede Helft van De Laatste Zeven Jaren plaats, maar Prewrath weet niet op welke dag.

De Eerste Christenen hebben ook nooit geloofd in een Opname die elk moment kan gebeuren omdat De Christenen (door de Eeuwen heen) zijn geroepen voor De Grote Opdracht van Jezus Christus zoals in onderstaande Bijbelteksten:

Mattheüs 28:19: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van De Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Mattheüs 24:14: En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Alle Christenen wisten dus uit Gods Woord dat er nog veel Evangelie-werk te verrichten was, voordat Het Einde kon komen, en geloofden dus absoluut niet in een Opname die elk moment kon gebeuren. Dat is de reden dat Vele Christenen, net zoals De Apostel Paulus, de drang hebben om Het Evangelie overal in de wereld te verkondigen. Omdat men weet dat Jezus Christus terug zal komen als De Grote Opdracht is vervuld.

Pas toen De Christenen zagen dat Het Evangelie in bijna alle landen gepredikt was en deze landen van een eigen Bijbelvertaling waren voorzien, besefte men dat De Grote Opdracht van Jezus Christus bijna was vervuld. Vanaf die tijd zijn De Christenen gaan geloven dat men in De Eindtijd leefden en dat De Grote Opdracht ieder moment vervuld kon zijn. En dat zou dan ook exact het moment zijn van de Pretrib-Opname, welke leer is ontstaan rond het jaar 1830 na Christus.

Ook De Apostel Paulus geloofde niet dat hij De Opname zou meemaken, De Apostel Paulus kende de Schrift immers van binnen en buiten en wist dus dat hij nooit in zijn leven De Grote Opdracht zou vervullen. In zijn bekende Bijbelpassage over De Opname lezen we het volgende:

1 Thessalonicenzen 4:13: Maar ik wil niet, broeders (De Christenen), dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

De Apostel Paulus gaat De Christenen uitleggen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over wat de Eeuwige Eindbestemming is van hun overleden Dierbare. De Bijbel zegt met geen woord dat Deze Christenen en De Apostel Paulus dachten dat zij in De Eindtijd leefden, maar De Apostel Paulus gaat vervolgens wel over De Eindtijd (De Opname) profeteren zoals we verder kunnen lezen:

1 Thessalonicenzen 4:14: Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen (De Dierbare) die in Jezus ontslapen zijn (De Christenen), terugbrengen met Hem.
1 Thessalonicenzen 4:15: Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven (De Christenen die De Opname zullen meemaken) tot de komst van de Heere (na De Grote Opdracht), de ontslapenen (De Dierbare) beslist niet zullen voorgaan.
1 Thessalonicenzen 4:16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden (De Dierbare) die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
1 Thessalonicenzen 4:17: Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (De Christenen die De Opname zullen meemaken), samen met hen (De Dierbare) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
1 Thessalonicenzen 4:18: Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Het enige wat De Apostel Paulus zegt is dat Gelovige Dierbare van De Christenen, tijdens De Opname (na De Grote Opdracht), bij Jezus Christus zullen zijn en De Christenen zich geen zorgen hoeven te maken. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Wel zijn er vele Bijbelteksten die zeggen dat De Christenen Jezus Christus moeten verwachten. Maar dat is iets anders. De Joden verwachten tenslotte ook hun Messias. En een vrouw die drie maanden in verwachting is, kijk uit en is in blije verwachting van haar kind. Zo ook een verloofd jong koppel wat vol verwachting uitziet naar de grote dag van hun Bruiloft. Geen van deze gebeurtenissen kan echter elk moment gebeuren. De Bijbel leert ons ook om volle verwachting uit te zien naar Het 1000-Jarig Vrederijk en alle Bijbelleraren weten dat hier nog vele gebeurtenissen aan vooraf moeten gaan.

Als Pretrib al deze argumenten serieus zou nemen, zou dit al voldoende moeten zijn om hun Pretrib-geloof op zijn minst te doen twijfelen, zo niet helemaal gelijk op te geven. Maar de echte Pre-Tribbers zullen zich met hand en tand verdedigen met de overige Bijbelteksten binnen hun paradigma. Dus gaan we ze allemaal weerleggen.

Ten Derde:
Pretrib gelooft in een stille, voor de ongelovigen van de Wereld onzichtbare en onverklaarbare, Opname van De Christenen. Dit is niet Bijbels zoals we kunnen lezen in de voor alle Bijbelleraars bekendste Bijbelpassage over De Opname-leer in De Bijbel van De Apostel Paulus:

1 Thessalonicenzen 4:16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

De Bijbelteksten in rood geven duidelijk aan dat De Opname van Jezus Christus een hoor- en zichtbare Opname is, voor de gehele Aarde waarneembaar.

Dit komt geheel overeen met de Prewrath-visie waarbij De Opname plaatsvindt na De Zonsverduistering tijdens Het Zesde Zegel van Het Bijbelboek van Openbaring. Deze Zonsverduistering, waarbij het over de gehele Aarde pikdonker wordt, is niet iets wat dagelijks gebeurd, maar een Uniek Teken van De Wederkomst van Jezus Christus in De Bijbel.

Prewrath leert namelijk dat De Wederkomst van Jezus Christus begint met De Opname van De Christenen. De Opname, De Dag van de Heere, Armageddon en Het 1000-Jarig Vrederijk zijn allemaal onderdelen van De Wederkomst van Jezus Christus, net zoals Kerstmis en Pasen onderdelen waren van Jezus Christus Eerste Komst naar de Aarde.

Omdat dus iedereen Jezus Christus zal zien en horen bij De Opname, is de reden waarom de ongelovigen in Openbaring na Het Zesde Zegel (De Opname/Wederkomst) plotseling zo in angst verkeren, zoals we lezen in de volgende Bijbelteksten:

Openbaring 6:12: En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart (De Opname/Wederkomst) als een haren zak, en de maan werd als bloed,
Openbaring 6:13: en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.
Openbaring 6:14: En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.
Openbaring 6:15: En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.
Openbaring 6:16: En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam (Jezus Christus).
Openbaring 6:17: Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

De duidelijke zicht- en hoorbare elementen tijdens De Opname zullen Pre-Tribbers ongetwijfeld op een ingenieuze wijze wegredeneren. Want blind om te lezen wat de Bijbelteksten zeggen, is het geweldige vooruitzicht van hun Pretrib-leer te mooi om De Waarheid onder ogen te zien. Dus gaan we verder met slopen.

Ten Vierde:
Pretrib onderwijst dat De Gehele Laatste Zeven Jaren Gods Toorn is. Dit is niet Bijbels want De Martelaren genoemd bij Het Vijfde Zegel van Het Bijbelboek Openbaring roepen tot God:

Openbaring 6:10: En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U (Gods Toorn) ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

Deze vraag van De Martelaren geeft heel duidelijk aan dat Gods Toorn bij Het Vijfde Zegel nog niet begonnen is.

Gelijk na het verbreken van Het Zesde Zegel waarbij De Zon wordt Verduisterd (De Opname/Wederkomst), lezen we in De Bijbel het volgende:

Openbaring 6:16: En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam (Jezus Christus).
Openbaring 6:17: Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

De Bijbel geeft dus precies aan wanneer Gods Toorn begint, namelijk na De Opname/Wederkomst van Jezus Christus na het verbreken van Het Zesde Zegel. Prewrath leert dus evenals Pretrib dat De Christenen niet bestemd zijn voor Gods Toorn met alle bijbehorende Bijbelteksten. Deze Bijbelteksten zijn alleen een probleem voor Posttrib.

Dit alles komt geheel overeen met de Dag des Heeren (De Opname) volgens Het Bijbelboek van De Profeet Joël:

Joël 2:29: Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.
Joël 2:30: Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.
Joël 2:31: De zon zal veranderd worden in duisternis (De Opname/Wederkomst = Het Zesde Zegel) en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE (Gods Toorn) komt, die grote en ontzagwekkende.

Waarschijnlijk zijn er nu Pre-Tribbers die toch wel langzaam ernstige vragen stellen bij wat ze nu precies geloven. Maar in hun gedachten zie ik Pre-Tribbers hopeloos zoeken naar Bijbelteksten die wel nog houvast bieden. Het zal allemaal tevergeefs zijn want ook die ga ik weerleggen.

Ten Vijfde:
We lezen in Het Bijbelboek Openbaring tussen Het Zesde Zegel (De Opname/Wederkomst) en De Bazuinen (Gods Toorn) een interessant hoofdstuk Openbaring 7. Hier lezen we dat de Israëlieten Verzegeld worden voordat Gods Toorn (De Bazuinen) begint. Verder lezen we in hetzelfde hoofdstuk over De Opgenomen Christenen in De Hemel, dus gelijk na De Opname bij Het Zesde Zegel. Tot zover zijn Alle Zegels van Het Bijbelboek Openbaring volstrekt chronologisch:

Openbaring 7:9: Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen (De Christenen uit De Opname), stond vóór de troon en vóór het Lam (Jezus Christus), bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
Openbaring 7:13: En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?
Openbaring 7:14: En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam (Jezus Christus).

De Israëlieten zijn dus Verzegeld en De Christenen zijn veiliggesteld door middel van De Opname voordat Gods Toorn (De Bazuinen en De Schalen) begint. Dat is geheel volgens de Heiligheid en Rechtvaardigheid van God. Zoals we echter lezen komen De Christenen uit De Grote Verdrukking. Dit is De Grote Verdrukking volgens Jezus Christus Eindtijd-onderwijs in Mattheüs Hoofdstuk 24, waarbij De Antichrist Halverwege De Laatste Zeven Jaren in De Joodse Tempel gaat zitten en zichzelf als God voordoet:

Mattheüs 24:15: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting (De Antichrist), waarover gesproken is door de Profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats (De Tempel) – laat hij die het leest, daarop letten!
Mattheüs 24:21: Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
Mattheüs 24:22: En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen (De Christenen) zullen die dagen ingekort worden.

Dus volgens De Bijbel vindt De Grote Verdrukking plaats pas nadat De Antichrist in De Tempel is gaan zitten en zich als God voordoet, en niet eerder. De Grote Verdrukking wordt ter wille van De Christenen ingekort door De Opname/Wederkomst van Jezus Christus, zoals we zo meteen verderop in Het Eindtijd-onderwijs van Mattheüs Hoofdstuk 24, zullen zien. Onze houding als Christenen tijdens De Grote Verdrukking van De Antichrist moet volgens Jezus Christus eigen woorden als volgt zijn:

Lukas 21:36: Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen (Eerste Vijf Zegels) die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen (Jezus Christus Opname/Wederkomst = Het Zesde Zegel).

En in Het Bijbelboek Openbaring lezen we wat De Grote Afval van De Christenen zal veroorzaken:

Openbaring 14:9: En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest (De Antichrist) en zijn beeld aanbidt, en het merkteken (om te Kopen en Verkopen) op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
Openbaring 14:10: dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam (Jezus Christus).
Openbaring 14:11: En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest (De Antichrist) en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken (om te Kopen en Verkopen) van zijn naam ontvangt.
Openbaring 14:12: Hier zien we de volharding van de heiligen (De Christenen). Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
Openbaring 14:13: En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

En ook De Apostel Paulus heeft geprofeteerd dat er Christenen zijn die als Martelaren zullen sterven en Andere die door gebed in leven blijven tot aan De Opname/Wederkomst:

1 Thessalonicenzen 4:15: Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
1 Thessalonicenzen 4:18: Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Tijdens De Grote Verdrukking van De Antichrist zien we verwachtingsvol uit naar onze Verlosser, onze Blessed Hope, Die komt op de wolken zoals we lezen in Jezus Christus Eindtijd-onderwijs in Mattheüs:

Mattheüs 24:29: En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden (net zoals bij Het Zesde Zegel) en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
Mattheüs 24:30: En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen (Jezus Christus) verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen (Jezus Christus) zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

En tijdens Jezus Christus Wederkomst lezen we over De Opname van De Christenen:

Mattheüs 24:31: En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen (De Christenen) bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

De onder dit punt behandelde Bijbelteksten betrekken de Pre-Tribbers op hun Wederkomst van Jezus Christus aan het Einde van De Laatste Zeven Jaren. Maar nadat ik heb bewezen dat Pretrib een dwaalleer is zullen de verstandige Pre-Tribbers deze Bijbelteksten nog eens terug lezen om tot het juiste inzicht te komen. We gaan volhardend verder.

Ten Zesde:
Pretrib onderwijst dat De Antichrist niet kan komen voordat De Heilige Geest (De Gemeente) is opgenomen. De Gemeente zou dan De Weerhouder in De Wereld zijn, waardoor De Antichrist zich niet zou kunnen openbaren. Zoals we zojuist gelezen hebben in Het Bijbelboek van De Profeet Joël kan dit niet juist zijn:

Joël 2:29: Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.
Joël 2:30: Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.
Joël 2:31: De zon zal veranderd worden in duisternis (De Opname/Wederkomst = Het Zesde Zegel) en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE (Gods Toorn) komt, die grote en ontzagwekkende.

Hier lezen we dat Gods (Heilige) Geest juist wordt uitgestort voor De Zonsverduistering, oftewel Jezus Christus Opname/Wederkomst tijdens De Laatste Zeven Jaren.

En ook in De Eindtijd-rede van Jezus Christus in Markus Hoofdstuk 13 lezen we:

Markus 13:11: En wanneer ze u (De Christenen) zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.

De Bijbel leert dus niet dat De Heilige Geest voor De Laatste Zeven Jaren wordt weggenomen, integendeel ze wordt juist uitgestort en biedt hulp aan De Christenen in De Grote Verdrukking van De Antichrist. Nu moeten Pre-Tribbers een tegenstrijdigheid verklaren, waar ze ongetwijfeld iets op vinden, maar het maakt de Pretrib theorie steeds ongeloofwaardiger. De problemen worden steeds groter, nog even en dan valt het hele kaartenhuis in elkaar.

Ten Zevende:
De Bijbel leert onomstotelijk dat volgens 2 Thessalonicenzen 2 De Opname/Wederkomst niet kan plaatsvinden voordat De Mens Van De Wetteloosheid (De Antichrist) is geopenbaard. Dit lezen we heel duidelijk in onderstaande Bijbeltekst:

2 Thessalonicenzen 2:1: En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem (De Opname/Wederkomst),
2 Thessalonicenzen 2:2: dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus (De Opname/Wederkomst) al aangebroken zou zijn.
2 Thessalonicenzen 2:3: Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (De Opname/Wederkomst) komt niet, tenzij eerst de afval (De Christenen) gekomen is en de mens van de wetteloosheid (De Antichrist), de zoon van het verderf, geopenbaard is,
2 Thessalonicenzen 2:4: de tegenstander (De Antichrist), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Ik heb Pre-Tribbers gigantische zien goochelen met deze Bijbeltekst om De Waarheid maar niet onder ogen hoeven te zien. Zelfs ongelovigen die deze Bijbeltekst voor het eerst lezen weten beter wat er staat dan Pretrib-Bijbelleraren. Maar zo is men ziende blind.

Ten Achtste:
Pretrib beweert dat De Antichrist vanaf Het Eerste Zegel (De Antichrist) alle mensen misleidt.

Hier valt mij op dat Pretrib geen Bijbels beeld heeft van De Antichrist. Daarom zal ik het beeld schetsen volgens onderstaande Bijbelteksten, zodat we een Bijbels beeld van De Antichrist krijgen:

Daniël 9:27: Hij (De Antichrist) zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Openbaring 6:2: En ik zag en zie, een wit paard, en Hij (De Antichrist) Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

Uit deze Bijbelteksten, in het rood, kan ik opmaken dat De Antichrist Een Verbond versterkt met Israël en daarna vooral bezig is met Oorlog voeren. Ik lees nergens dat De Antichrist vanaf Het Eerste Zegel de hele wereld misleidt. Dit gebeurt volgens De Bijbel pas op De Helft van De Laatste Zeven Jaren wanneer Satan uit De Hemel wordt geworpen en De Antichrist Satanische Macht geeft zoals we lezen in Openbaring Hoofdstuk 12:

Openbaring 12:7: Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Openbaring 12:8: Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
Openbaring 12:9: En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Dat dit op De Helft van De Laatste Zeven Jaren is kunnen we lezen verderop:

Openbaring 12:13: En zodra de draak (Satan) zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw (Israël) vervolgen die het mannelijke Kind (Jezus Christus) gebaard had.
Openbaring 12:14: En aan de vrouw (Israël) werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

De tekst in het rood betekent Drie en een Half Jaar. Een Tijd (Een Jaar) en Tijden (Twee Jaren) en een Halve Tijd (Half Jaar). In totaal Drie-en-een-Half Jaar. Dus in Het Midden van De Laatste Zeven Jaren.

Dat is ook de reden waarom Jezus Christus ons ernstig waarschuwt voor het moment dat De Antichrist, in Het Midden van De Laatste Zeven Jaren, als God in De Tempel gaat zitten. Want dan pas is De Antichrist letterlijk door Satan bezeten en zal De Antichrist De Joden en De Christenen gaan vervolgen zoals Jezus Christus ons waarschuwt in Zijn Eindtijd-onderwijs:

Mattheüs 24:15: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting (De Antichrist), waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats (De Tempel) – laat hij die het leest, daarop letten!

En ook De Krachtige Dwaling Van God in het onderwijs van De Apostel Paulus vindt plaats nadat De Antichrist in De Tempel is gaan zitten, dus in De Tweede Helft van De Laatste Zeven Jaren zoals we kunnen lezen in onderstaande Bijbeltekst:

2 Thessalonicenzen 2:8: En dan (Halverwege De Laatste Zeven Jaren) zal de wetteloze (De Antichrist) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
2 Thessalonicenzen 2:9: hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
2 Thessalonicenzen 2:10: en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
2 Thessalonicenzen 2:11: En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
2 Thessalonicenzen 2:12: opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Dus nergens in de Bijbel staat dat De Antichrist al vanaf Het Eerste Zegel de mensen misleidt zoals Pretrib beweerd. De Bijbel leert ons dat zowel De Krachtige Dwaling Van God als de misleiding Van De Antichrist pas in De Tweede Helft van De Laatste Zeven Jaren plaatsvind.

De Eerste Vier Zegels van Het Bijbelboek Openbaring

Voordat we een Schema van Het Bijbelboek Openbaring kunnen maken moeten we eerst nog weten wat er bij De Eerste Vier Zegels van het Bijbelboek Openbaring gebeurd. We halen de Bijbelteksten er eens bij:

Openbaring 6:1: En ik zag hoe het Lam (Jezus Christus) het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!
Openbaring 6:2: En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij (De Antichrist) trok uit, overwinnend en om te overwinnen.
Openbaring 6:3: En toen het Lam (Jezus Christus) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
Openbaring 6:4: En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (Oorlogen). En hem werd een groot zwaard gegeven.
Openbaring 6:5: En toen het Lam (Jezus Christus) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.
Openbaring 6:6: En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning (Hongersnood). En breng de olie en de wijn geen schade toe.
Openbaring 6:7: En toen het Lam (Jezus Christus) het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie!
Openbaring 6:8: En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Dit komt overeen met Het Eindtijd-onderwijs van Jezus Christus in Het Bijbelboek Mattheüs Hoofdstuk 24. Jezus Christus onderwijst wat er aan de Komst van De Antichrist vooraf gaat:

Mattheüs 24:5: Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus (Valse Profeten) (Het Eerste Zegel); en zij zullen velen misleiden.
Mattheüs 24:6: U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen (Het Tweede Zegel); pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
Mattheüs 24:7: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden (Het Derde Zegel) zijn en besmettelijke ziekten (Het Vierde Zegel?) en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Mattheüs 24:8: Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

De gebeurtenissen (De Eerste Vier Zegels) voordat De Antichrist in De Tempel gaat zitten noemt Jezus Christus Het Begin Van De Weeën (Geboorte-Weeën voor De Wederkomst van Jezus Christus).

Het Vierde Zegel:
Onder Pre-wrathers bestaan er meningsverschillen over Het Vierde Zegel. Sommige Pre-wrathers zijn van mening dat de doden van Het Vierde Deel Van De Aarde nog bij De Weeën van Jezus Christus Eindtijd-onderwijs hoort. Men zou dan kunnen denken aan vele Vaccinatie-doden (wat waarschijnlijk alleen nog maar zal toenemen) en massale Burgeroorlogen tegen de Overheid, nadat de mensen er achter komen dat de Armoede is veroorzaakt door de Overheid.

Mijn persoonlijke mening is dat Het Vierde Deel Van De Aarde, voornamelijk De Joden en De Christenen zijn, welke gedood worden door De Wilde Dieren Van De Aarde. Ik zeg dit omdat De Antichrist en zijn Valse Profeet ook Beesten worden genoemd in Het Bijbelboek Openbaring. En als ik Schrift met Schrift vergelijk komen Deze Wilde Dieren ook terug, tijdens De Laatste Zeven Jaren, in Het Bijbelboek Ezechiël (volgens mijn Bijbelstudie Deel 6 onder de knop Bijbel Studies).

Prewrath weet dus niet wanneer Het Midden van De Laatste Zeven Jaren begint. Daarom de ernstige waarschuwing van Jezus Christus in zijn Eindtijd-onderwijs in Het Bijbelboek Mattheüs:

Mattheüs 24:15: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting (De Antichrist), waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats (De Tempel) – laat hij die het leest, daarop letten!

Schema van De Laatste Zeven Jaren van Het Bijbelboek Openbaring

Nu pas zijn we in staat om een Schema van Het Bijbelboek Openbaring te maken. De Zeven Zegels zijn als volgt: Rood is Het Begin Van De Weeën, Grijs is Het Midden van De Laatste Zeven Jaren, Oranje is De Grote Verdrukking, en bij Zwart worden de Zon, Maan en Sterren Verduisterd. Blauw is Gods Toorn (De Zeven Bazuinen en De Zeven Schalen).

Het Schema van De Laatste Zeven Jaren ziet er dan als volgt uit (Schema is niet op schaal):

Schema zegels schalen bazuinen volgens het Bijbel boek Openbaring

2. De Ontmaskering van Pretrib/Midtrib

Het "argument" van Pretrib is het volgende: Omdat het woord Gemeente wel op De Zeven Plaatselijke Gemeenten van Openbaring Hoofdstukken 2 en 3 wordt toegepast, maar het woord Gemeente nergens wordt genoemd tijdens De Zegels, De Bazuinen en De Schalen van Het Bijbelboek Openbaring, ziet Pretrib dit als "het bewijs" dat De Gemeente (De Christenen) al voor Het Eerste Zegel van Het Bijbelboek Openbaring moet zijn opgenomen.

De redenering gaat verder dat God niks doet zonder dat God dit laat weten aan Zijn Dienstknechten De Profeten, en aangezien het woord Gemeente niet voorkomt tijdens De Grote Verdrukking van De Antichrist heeft het geen betrekking op De Christenen.

Het klopt dat God niks doet zonder het te laten weten aan Zijn Dienstknechten De Profeten, maar het ironische is juist dat De Profeet Johannes precies verteld wat er gaat gebeuren. De Profeet Johannes zegt het volgende:

Openbaring 13:10: Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen (De Christenen).
Openbaring 12:10: En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager (Satan) van onze broeders (De Christenen), die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen (uit De Hemel op De Aarde).
Openbaring 12:11: En zij (De Christenen) hebben hem (De Antichrist) overwonnen door het bloed van het Lam (Jezus Christus) en door het woord van hun getuigenis, en zij (De Christenen) hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Openbaring 12:17: En de draak (Satan) werd boos op de vrouw (Israël), en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen (De Christenen) van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.
Openbaring 14:9: En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest (De Antichrist) en zijn beeld aanbidt, en het merkteken (om te Kopen en Verkopen) op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
Openbaring 14:10: dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam (Jezus Christus).
Openbaring 14:11: En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest (De Antichrist) en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken (om te Kopen en Verkopen) van zijn naam ontvangt.
Openbaring 14:12: Hier zien we de volharding van de heiligen (De Christenen). Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Hier zien we enkele waarschuwingen (voor Het Merkteken van De Antichrist b.v.) en bemoedigingen om te volharden in het geloof in Jezus Christus volgens De Profeet Johannes. Had De Profeet Johannes deze persoonlijke waarschuwingen beter kunnen overbrengen met het woord Gemeente?

En ook aan De Zeven Plaatselijke Gemeenten in Openbaring Hoofdstukken 2 en 3 sluit De Profeet Johannes iedere Unieke Boodschap af met de woorden “maar wie overwint” gevolgd door Een Unieke Belofte. Wat moet er volgens Pretrib overwonnen worden? Volgens Prewrath de angst voor de dood zoals men kan lezen in bovengenoemde tekst in het groen.

Maar Pretrib kent dondersgoed Gods Woord en weet ook dat de meeste mensen niet geluisterd hebben naar De Profeten van het Oude Testament, omdat De Profeten een Boodschap brachten die de mensen niet wilden horen. Pretrib-leraren maken zich hier eveneens schuldig aan en redeneren het feit weg door "Tribulation" aan de "Saints" toe te voegen. En zodoende de naam Heiligen te verdraaien.

Hierbij heeft Midtrib opgemerkt dat het woord Heiligen eveneens niet tijdens De Bazuinen en De Schalen (Gods Toorn) wordt genoemd, en dus feitelijk alleen betrekking heeft op de afwezigheid van het woord Gemeente tijdens De Zegels (De Grote Verdrukking van De Antichrist) van Het Bijbelboek Openbaring. En aangezien De Antichrist pas in Het Midden van De Laatste Zeven Jaren wordt geopenbaard, en Midtrib dan wordt opgenomen, heeft Midtrib de redenatie van de "Tribulation Saints" overgenomen.

Volgens Pretrib en Midtrib zijn De Heiligen in Het Bijbelboek Openbaring alleen die mensen, die De Opname gemist hebben, maar alsnog tot geloof zijn gekomen tijdens De Grote Verdrukking (Tribulation Saints). Volgens Pretrib's and Midtrib's eigen theorie komen deze mensen tot geloof zonder de aanwezigheid van De Heilige Geest, want volgens Pretrib's and Midtrib's eigen theorie is De Heilige Geest, De Weerhouder van De Antichrist, met De Gemeente (De Christenen) opgenomen. Dit roept theologische vraagtekens op: Hoe kan een mens tot bekering komen zonder De Heilige Geest? Hier hebben Pretrib en Midtrib beslist een spitsvondige verklaring voor maar voor een totaal beeld te krijgen tegen welke problemen Pretrib en Midtrib aanlopen wil ik het maar hebben benoemd.

Voor het toevoegen van het woord "Tribulation" aan de "Saints" waarschuwt Het Bijbelboek Openbaring ons ernstig voor zoals we in onderstaande Bijbeltekst kunnen lezen:

Openbaring 22:18: Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
Openbaring 22:19: En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

De echte Pre- en Midtribber zal zelfs Gods Waarschuwing niet ter harte nemen en zelfs met God als volgt gaan redeneren: we zeggen wel "Tribulation" maar we voegen niks aan de tekst toe, dat is alleen om uit te leggen dat Deze Heiligen niet De Gemeente zijn. En zo dwalen ze steeds verder van het Rechte Pad af.

Het "argument" dat het woord Gemeente niet tijdens De Zegels van Het Bijbelboek Openbaring wordt genoemd, is een drogreden. Iedere student die onderwezen is in argumentatie weet dat iets niet als bewijs voor een bepaalde theorie kan dienen op grond van de afwezigheid van iets. Met zulke argumenten kan men de hele Bijbel ter discussie stellen op grond van wat er niet staat.

Zo wordt het woord Gemeente ook niet in De Nieuwtestamentisch Bijbelboeken, Markus, Lucas, Johannes, 2 Timotheüs, Titus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes en Judas genoemd. Zijn deze dan ook niet relevant voor De Christenen? En zo wordt God niet in Het Bijbelboek Esther genoemd. Bestond God toen niet?

Pretrib en Midtrib weten dondersgoed dat dit een drogreden is, want als sommige Christenen beweren dat De Opname niet bestaat, omdat volgens Die Christenen het woord Opname niet in de gehele Bijbel voorkomt (wat waar is), kunnen Pretrib en Midtrib leraren diezelfde drogreden vliegensvlug ontmaskeren aan de hand van de Bijbel. Hier zien we de ware hypocrisie van De Valse Profeten. Maar echte Pre- en Midtribbers geloven in hun eigen drogreden omdat De Waarheid van De Profeet Johannes te hard is. Dus zal ik de drogreden van Pretrib en Midtrib zelf moeten ontmaskeren.

In alle bovengenoemde Nieuwtestamentisch Bijbelboeken worden De Christenen van De Gemeenten echter wel aangesproken en wel als Heiligen (De Christenen). En dit is dus ook het geval in Het Bijbelboek Openbaring. Volstrekt logisch!

In Openbaring Hoofdstukken 2 en 3 spreekt De Profeet Johannes over De Zeven Plaatselijke Gemeenten waarbij Hij voor iedere Gemeente apart Een Unieke Boodschap heeft. De Unieke Boodschap voor specifieke Gemeenten kan De Profeet Johannes alleen overbrengen door De Christenen aan te spreken met het woord Gemeente en de specifieke Plaatsnaam. Alleen zo kan De Profeet Johannes overbrengen welke Boodschappen voor welke Christenen bedoeld zijn. Dat is de reden waarom De Profeet Johannes het woord Gemeente gebruikt en niet Heiligen.

In de rest van Het Bijbelboek Openbaring spreekt De Profeet Johannes over De Christenen van alle Plaatselijke Gemeenten in de gehele wereld, die De Profeet Johannes het best kan verwoorden met Heiligen (De Christenen), in plaats van Alle Gemeenten afzonderlijk te benoemen. Volstrekt logische! Meer moet men er dan ook niet achter zoeken.

Of wil Pretrib en Midtrib De Profeet Johannes zijn woordkeuze beperken tot het gebruik maken van één woord om zijn Boodschap over te brengen? Je wordt er moe van dus tijd voor de doodsteek.

Volgens Pretrib en Midtrib zijn De Opgenomen Christenen (De Gemeente) De Bruid van Christus. We gaan eens onderstaande Bijbeltekst lezen over Het Bruiloftsmaal:

Openbaring 19:7: Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (Jezus Christus) is gekomen en Zijn vrouw (De Bruid) heeft zich gereedgemaakt.
Openbaring 19:8: En het is haar (De Bruid) gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

Hier valt ons op dat De Bruid (in het rood) De Heiligen van Het Bijbelboek Openbaring zijn! Dus Pretrib en Midtrib zijn totaal inconsequent en gebruiken het woord Heiligen te pas of te onpas naar gelang hoe het Pretrib en Midtrib uitkomt!

Of volgens het Prewrath-onderwijs zijn De Christenen De Heiligen in Het Bijbelboek Openbaring en dus ook De Bruid.

Of volgens het Pretrib en Midtrib onderwijs zijn de “Tribulations Saints” De Heiligen in Het Bijbelboek Openbaring maar dan zijn ook alleen de “Tribulations Saints” De Bruid.

Men kan niet kersen plukken zoals het goed uitkomt! Ieder gerespecteerde Pretrib en Midtrib Bijbelleraar zou nu toch weleens gaan nadenken zou je verwachten.

Maar er zijn nog Pretrib en Midtrib Bijbelleraren die zo halsstarrig vast houden aan hun drogreden en blijven volhouden dat ik veel te lichtvaardig over het woord Gemeente heenstap, want het verschil tussen het woord Heiligen en Gemeente is volgens hun essentieel van belang, want anders zou God beslist niet twee verschillende woorden gebruiken. Volgens deze Pretrib en Midtrib Bijbelleraren is De Gemeente expliciet en exclusief voor De Opgenomen Christenen bedoeld en dat zijn volgens Pretrib en Midtrib niet De Heiligen uit De Grote Verdrukking.

Als dit waar is en God het onderscheid zo belangrijk vindt waarom stapt De Profeet Johannes dan zelf lichtvaardig over het woord Gemeente heen bij het benoemen van De Bruid? Waarom gebruikt De Profeet Johannes, door Jezus Christus persoonlijk onderwezen, daar dan niet het woord Gemeente in plaats van Heiligen? Omdat Jezus Christus geen enkel verschil maakt tussen De Gemeente en De Heiligen voor Jezus Christus zijn het Allemaal Christenen! Schaak!

Nu de Pretrib en Midtrib-leraar schaak is komen te staan komen gevaarlijke overwegingen bij hem naar boven. Zal hij gaan beweren dat er fouten in de Bijbelteksten zijn ingeslopen? Maar Jezus Christus die zelf God is en alwetend is, wist dat er wolven in schaapskleren Zijn Gemeente zouden binnendringen om dit te overwegen, daarom heeft Hij de volgende Bijbelteksten in Het Bijbelboek Openbaring opgenomen:

Openbaring 22:18: Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
Openbaring 22:19: En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Zo kunnen we er Honderd Procent zeker van zijn dat de woorden in Het Bijbelboek Openbaring door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven en dat het de originele woorden van Jezus Christus zijn. Schaakmat!

Dit verklaart ook waarom Het Bruiloftsmaal wordt vermeld in Het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 19 na De Bazuinen en De Schalen als Gods Toorn ten einde is. Volstrekt logische en chronologische!

Voor de volledigheid nog de laatste Bijbeltekst over De Gemeente:

Openbaring 22:16: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Hier zegt De Bijbel dat De Gemeenten (Alle Christenen) kennis moeten nemen van deze dingen. Jezus Christus zegt dit in het laatste hoofdstuk van Het Bijbelboek Openbaring dus deze dingen verwijst naar Alles wat in Het Bijbelboek Openbaring is geprofeteerd. Een Bevestiging Van Wat We Hebben Bewezen!

3. Pretrib: een Leer van mensen

We hebben dus onomstotelijk vastgesteld dat de Pretrib-Opname een dwaalleer is. Omdat ik kan begrijpen dat Pretrib Christenen nog met vragen blijven zitten loop ik nog Acht Pretrib punten na zodat men tot volledig inzicht kan komen:

1) Pretrib beweert dat De Weerhouder van De Antichrist De Heilige Geest is.

Er is geen enkele Bijbeltekst die dit onomstotelijk zegt, het is een menselijke aanname.

2) Pretrib beweert dat Openbaring 4.1 (nog voor Het Eerste Zegel) De Opname van De Gemeente is.

Wederom, de Bijbeltekst zegt dit helemaal niet, ook dit is een menselijke aanname.

3) Pretrib beweert dat de Joodse bruiloft een beeld is van De Opname.

De Bijbel spreekt helemaal nergens over een gelijkenis van De Opname met betrekking tot de Joodse bruiloft. Hier proberen Pretrib-leraren hun visie te rechtvaardigen buiten De Bijbel om. Net zoals sommige Pretrib-leraren beweren dat Jezus Christus Zijn Bruid (De Christenen) nooit zou mishandelen. In de hele geschiedenis, tot op dag van vandaag, sterven er echter iedere dag vele Christenen, als Martelaren, om hun geloof in Jezus Christus. Alle Twaalf Apostelen zijn een Marteldood gestorven.

Als deze Pretrib-leraren een serieuze vraag van Een Christen krijgen, die op zoek is naar De Waarheid over het tijdstip van De Opname/Wederkomst geven ze als antwoord: Hoe wil je naar De Hemel? Rauw, medium of helemaal doorbakken? Alsof De Christen zijn eigen waarheid mag bepalen waar hij/zij zich goed bij voelt, zonder enige Bijbelse onderbouwing. Zulke leraren kan ik niet serieus nemen welke inspelen op de emoties van De Christenen met theorieën buiten De Bijbel om, een kwalijke zaak!

4) Pretrib beweert dat De Gehele Laatste Zeven Jaren Gods Toorn is.

Zoals ik heb aangetoond leert De Bijbel ons, vanuit Jezus Christus Eindtijd-onderwijs in De Evangelieën en Zijn onderwijs in Openbaring, dat De Laatste Zeven Jaren uit Weeën, De Grote Verdrukking en Gods Toorn bestaat. Er is geen enkele Bijbeltekst die zegt dat De Gehele Laatste Zeven Jaren Gods Toorn is, wederom een menselijke aanname.

5) Pretrib haalt vele typologieën voor De Pretrib-Opname uit De Bijbel.

Men kan pas op zoek gaan naar typologieën voor een bepaalde leer in De Bijbel als de leer zelf Bijbels is. Als het welvaarts-Evangelie Abraham als typologie aanhaalt omdat hij zo rijk was, maakt dat hun dwaalleer niet Bijbelser.

6) Pretrib beweert dat De Vierentwintig Oudsten in De Hemel De Gemeente zijn.

Wederom een menselijke aanname, nergens in de Bijbel is een Bijbeltekst te vinden die zegt dat de Vierentwintig Oudsten De Gemeente zijn. Dan kun je nog eerder beweren dat deze De Twaalf Aartsvaders van het Oude Testament samen met De Twaalf Apostelen van het Nieuwe Testament zijn. Dan kloppen tenminste nog de aantallen. Maar dat kan ik ook niet Bijbels onderbouwen en is dus ook een aanname. Waar De Bijbel over zwijgt zouden wij ook moeten zwijgen, en dat geldt voor alle menselijke aannames.

7) Pretrib beweert dat Mattheüs Hoofdstuk 24 uitsluitend voor De Joden is bestemd.

We lezen echter in Mattheüs Hoofdstuk 24 het volgende:

Mattheüs 24:9: Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Wie zijn Deze Vervolgden om Jezus Christus Naam? Alleen De Joden? Ook De Christenen natuurlijk!

En over De Bijbel zegt Gods Woord het volgende:

2 Timotheüs 3:16: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

Pretrib beroept zich ook op de menselijke leer dat God voor Jezus Christus Kruisiging met De Joden werkte, na Jezus Christus Kruisiging met De Christenen en na de Pretrib-Opname pakt God de draad met De Joden weer op.

Alsof God niet Almachtig is en met De Joden en De Christenen tegelijk kan werken. Zo heeft God, in het jaar 1948 na Jezus Christus, het mogelijk gemaakt om voor De Joden De Staat Israël te stichten terwijl op dat moment ook De Gemeenten actief waren. Het zijn belachelijke menselijke, on-Bijbelse ideeën die men in het leven roept om hun valse leer op alle mogelijke manieren te ondersteunen.

Het is dus een groot misverstand om te beweren dat uitgerekend Jezus Christus Eindtijd-onderwijs in De Bijbel voor Ons Christenen niet van toepassing zou zijn. Dit zijn menselijke theorieën net zoals de vervangingsleer en het welvaarts-evangelie waarbij men alleen die Bijbelteksten op zichzelf toepast die de mens goed uitkomt. Dit is de tijdgeest waarin we leven waarin we niet meer geconfronteerd willen worden met Gods Waarheid in De Bijbel.

8) Hoe moeten we die ene Bijbeltekst over De Opname verklaren welke zegt dat De Christenen altijd bij de Heere zullen zijn?

Het gaat om de volgende Bijbeltekst:

1 Thessalonicenzen 4:17: Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

We zullen dit moeten betrekken op de woonplaats in De Hemel. De tekst zegt eigenlijk we zullen altijd wonen waar Jezus Christus woont, in De Hemel. De Bijbel zegt namelijk dat Jezus Christus na De Opname/Wederkomst ook op Aarde aanwezig is tijdens Gods Toorn, om zijn vijanden te verslaan en het Joodse Volk terug te brengen naar Het Beloofde Land Israël, zoals ik in mijn Bijbelstudies op deze Website heb aangetoond. Of Jezus Christus tijdens de 2e Exodus constant op Aarde is of ook heen en weer gaat tussen Hemel en Aarde zijn speculaties waar De Bijbel over zwijgt. En dan moeten wij ook zwijgen.

Als men echter bovengenoemde Bijbelteksten zodanig uitlegt dat De Miljoenen Opgenomen Christenen constant in de buurt van Jezus Christus zullen zijn, houdt dat geen stand. Gaan Miljoenen Christenen Jezus Christus Duizend Jaar lang overal volgen waar Jezus Christus gaat en staat tijdens Het 1000-Jarig Vrederijk op Aarde?

En ook dat is niet houdbaar omdat De Bijbel zegt, dat De Christenen (met Een Net Zo Verheerlijkt Lichaam als Jezus Christus) met Jezus Christus, als Koningen Duizend Jaar lang zullen regeren, volgens de volgende Bijbelteksten over het 1000-Jarig Vrederijk.

Openbaring 20:4: En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Als Miljoenen Christenen Duizend Jaar lang over de gehele Aarde regeren, hoe kunnen ze dan constant in de buurt van Jezus Christus zijn? Zo heeft Pretrib duidelijk niet serieus over de Bijbeltekst nagedacht, zoals ze Alle Bijbelteksten naar hun hand hebben gezet.

Hiermee Hebben We Pretrib En Midtrib Profeten Ontmaskerd!

4. De weerlegging van Posttrib

Ten Eerste:
Petrus zegt het volgende over De Opname/Wederkomst:

2 Petrus 3:12: u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

Volgens de Prewrath-visie is dit precies wat er gebeurd volgens Het Bijbelboek Openbaring. Op dezelfde Dag na De Opname/Wederkomst van Jezus Christus (Het Zesde Zegel) begint De Dag van de Heere (Gods Toorn), met De Bazuinen en De Schalen (allebei Gods Toorn) van Het Bijbelboek Openbaring, waarvan De Eerste Drie Bazuinen alle met vuur gepaard gaan, zoals we in onderstaande Bijbelteksten kunnen lezen:

Openbaring 8:7: En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.
Openbaring 8:8: En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.
Openbaring 8:10: En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.

Pretrib/Midtrib/Posttrib kunnen deze Bijbeltekst Onmogelijk verklaren in hun onderwijs. Zowel op de dag van de Pretrib-Opname als op de dag van de Pretrib/Midtrib/Posttrib-Wederkomst is het volgens de Bijbel Onmogelijk dat op diezelfde dag De Hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

Ten Tweede:
Zoals we hebben vastgesteld hebben Alle Bijbelteksten over De Opname en De Wederkomst betrekking op De Opname/Wederkomst tijdens Het Zesde Zegel van Het Bijbelboek Openbaring. Bij al deze teksten over De Wederkomst staat in de grondtekst het Griekse woord "Paroesia" voor het woord Wederkomst, wat betekent een Komen en Aanwezig Blijven. Dit betekent dat Jezus Christus vanaf Zijn Opname/Wederkomst (Het Zesde Zegel) aanwezig is. We weten ook uit De Bijbel dat Jezus Christus Een Verheerlijkt Lichaam heeft en dus niet gebonden is aan Hemel of Aarde.

Zo staan er vele Bijbelteksten over een Fysieke Jezus Christus Op Aarde, na Zijn Opname/Wederkomst tijdens De Plagen van Het Bijbelboek Openbaring. Hierbij verslaat Jezus Christus zijn vijanden en bevrijdt Hij De Joden uit de omliggende volken en brengt hen terug naar Het Beloofde Land Israël. De Bijbel leert dat de vele Bijbelteksten over Jezus Christus 2e Exodus, tijd in beslag nemen en Pretrib/Midtrib/Posttrib kunnen deze Bijbelteksten Onmogelijk in hun tijdslijn verklaren. (zie mijn Zeven Bijbelstudies).

Jezus Christus uit De Hemel, volgens Openbaring Hoofdstuk 19, is dus niet Zijn Opname/Wederkomst. We zullen de Bijbeltekst er eens bijhalen:

Openbaring 19:11: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij (Jezus Christus) Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij (Jezus Christus) oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
Openbaring 19:12: En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
Openbaring 19:13: En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

Volgens de Bijbeltekst in vers dertien was Jezus Christus bekleed met Een In Bloed Gedoopt Bovenkleed en heeft Hij Oorlog gevoerd. Waar komt dat Bloed vandaan? Dat lezen we in Het Bijbelboek van De Profeet Jesaja:

Jesaja 63:1: Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het (Jezus Christus), Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen.
Jesaja 63:2: Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt?
Jesaja 63:3: Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.
Jesaja 63:4: Want de dag van de wraak (Gods Toorn) was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
Jesaja 63:5: Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund.
Jesaja 63:6: Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Hier lezen we één van de vele verzen van Jezus Christus op Aarde waarbij Hij zijn vijanden verslaat. De Bijbeltekst in het rood zegt dat Jezus Christus dit helemaal alleen heeft gedaan. De Bijbelteksten geven de verklaring, van Het In Bloed Gedoopt Bovenkleed van Openbaring Hoofdstuk 19, het is het Bloed van zijn vijanden. Vervolgens lezen we verder in Openbaring Hoofdstuk 19:

Openbaring 19:14: En de legers in de hemel volgden Hem (Jezus Christus) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

Deze Legers In De Hemel zijn De Opgenomen Christenen (met eventueel Engelen). Jezus Christus is dus nadat Hij tijdens de 2e Exodus zijn vijanden heeft verslagen, naar De Hemel gegaan om De Opgenomen Christenen deelgenoot te laten zijn van Zijn Finale-Overwinning op De Antichrist (Armageddon). Jezus Christus zal De Antichrist verslaan met Het Zwaard Uit Zijn mond zoals we lezen in het vervolg van Openbaring Hoofdstuk 19:

Openbaring 19:19: En ik zag het beest (De Antichrist) en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem (Jezus Christus) Die op het paard zat, en tegen Zijn leger (De Christenen).
Openbaring 19:20: En het beest (De Antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
Openbaring 19:21: En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

De Bijbel bevestigt dit door de volgende Bijbeltekst van De Profeet Maleachi:

Maleachi 4:1: Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.
Maleachi 4:2: Maar voor u die Mijn Naam vreest (De Christenen), zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal (De Hemel).
Maleachi 4:3: U (De Christenen) zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik (Jezus Christus) bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.

De Bijbeltekst in het rood is een beeld van De Opgenomen Christenen die uit De Hemel komen. De Bijbeltekst in vers drie geeft aan dat De Christenen deelgenoot zullen zijn in het verslaan van de goddeloze.

5. De Antichrist

Laten we de Bijbeltekst over De Christenen die Duizend Jaar lang regeren nog eens nader bekijken:

Openbaring 20:4: En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Het feit dat De Christenen onthoofd worden doet de mensen meteen denken aan de Islam-religie.

Op de Rotskoepel staan de provocerende teksten: "God heeft geen zoon" en "Allah is groter". Juist op deze heilige plaats probeert de tegenstander Gods Naam te ontheiligen en zijn eigen naam te vestigen. Het is opvallend dat hij met de proclamatie "God heeft geen zoon" vooral Het Verlossingswerk van Jezus Christus probeert te ontkrachten. Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat de strijd tussen God en Satan in Jeruzalem - op Gods heilige plaats - tot een climax (Armageddon) zal komen.

De Rotskoepel, is in de bouwtijd aan de binnen- en buitenzijde voorzien werd van een doorlopende inscriptie in Koefisch schrift van het Arabisch. De tekst is een verzameling van soera's die gemeen hebben dat ze vooral over de natuur (goddelijk/menselijk/beide) van Jezus Christus gaan. Ook de Drie-Eenheid wordt genoemd. De volledige tekst luidt:

Verbindende tekst
In de naam van de genadige en barmhartige God. Er is geen god behalve God en hij heeft geen partner.
Soera 64.1: Hij heeft de heerschappij en Hem zij lof.
Soera 57.2: Hij heeft de heerschappij over de hemelen en de aarde. Hij geeft leven en laat sterven en Hij is almachtig. (verbindende tekst) Mohammed is de knecht van God en zijn gezant.
Soera 33.56: God en zijn engelen zegenen de profeet. Jullie die geloven! Zegent hem en groet hem door hem vrede toe te wensen. (verbindende tekst) God zegene hem, hem zij heil en Gods barmhartigheid.
Soera 4.171: Mensen van het boek! (De Bijbel) Ga niet te ver in jullie godsdienst en zegt over God alleen maar de waarheid. De masieh (messias) Isa (Jezus) de zoon van Marjam is Gods gezant en zijn woord dat hij richtte tot Marjam en een geest bij hem vandaan. Gelooft dan in God en zijn gezanten en zegt niet: "Drie". Houdt daar mee op, het is beter voor jullie. Immers, God is één god. Geprezen zij hij! Dat hij een kind zou hebben! Van hem is wat er in de hemelen en wat er op aarde is. God is goed genoeg als voogd.
Soera 4.172: De masieh versmaadt het niet een dienaar van God te zijn, ook de engelen die in (zijn) nabijheid gebracht zijn. Wie het versmaden hem te dienen en hoogmoedig zij, die zal hij allen tot zich verzamelen. (verbindende tekst) God zegen uw gezant en uw knecht Jezus de zoon van Marjam.
Soera 19.15: En vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd, op de dag dat hij sterft en op de dag dat hij weer tot leven wordt opgewekt.
Soera 19.34-36: Dat is Isa, de zoon van Marjam, het woord van de waarheid waaraan zij twijfelen. God is niet zo dat hij zich een kind neemt. Geprezen zij hij! Wanneer hij iets beslist, dan zegt hij er slechts tegen: "Wees!" en het is. God is mijn heer en jullie heer. Dient hem dus. Dit is een juiste weg.
Soera 3.18: God getuigt dat er geen god is dan hij - zo ook de engelen en zij die kennis bezitten. Hij is de handhaver van de gerechtigdheid. Er is geen god dan hij, de machtige, de wijze.
Soera 3.19: De godsdienst bij God is de islam (de overgave aan God). Zij aan wie het boek (De Bijbel) gegeven is, zijn het uit onderlinge nijd pas oneens geworden, nadat de kennis tot hen was gekomen. En als iemand niet aan Gods tekenen gelooft, dan is God snel met de afrekening.

De tekst wordt gezien als een polemiek en is gericht tegen Die Christenen die in De Drie-Eenheid en De Goddelijke Natuur van Jezus Christus geloven.

Luther noemde Satan al treffend "de aap van God". Hij is namelijk geniaal in het imiteren van de Heere God, zowel in Zijn Persoon als in Zijn werken. Geen wonder dat ook De Antichrist als pseudo-messias in de toekomst velen zal verleiden.

In ons spraakgebruik heeft "anti" de betekenis van een tegenstelling of tegenpool. Denk aan woorden als antivries, antidotum, antidepressiva, enz. In het Grieks heeft "anti" echter de betekenis van "in plaats van". De Antichrist komt als een pseudo-messias in plaats van Jezus Christus.

De Drie-Eenheid
De voor ons menselijk verstand ondoorgrondelijke Drie-Eenheid die de Schrift leert met betrekking tot De Vader, De Zoon en De Heilige Geest, zien we door Satan geïmiteerd. Een van de vele teksten omtrent De Goddelijke Drie-Eenheid is:

1 Johannes 4:2: Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

We zien hier De Drie-Eenheid in hun onderlinge samenhang tussen:
1. De Geest,
2. Die uit God is
3. en Die Jezus Christus belijdt.

Daartegenover staat het volgende vers:
1. elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
2. is niet uit God (dus uit Satan);
3. dat is de geest van De Antichrist.

Ook Moslims geloven in De Eindtijd. Volgens het Eindtijd-onderwijs in de Koran verwachten Moslims De Mahdi (Messiaans figuur). Moslims zelf beweren dat De Mahdi de rijder op het witte paard bij Het Eerste Zegel van Het Boek Openbaring in onze Bijbel is. Zoals we in mijn Betoog hebben gezien is dat volgens De Christenen De Antichrist. Moslims geloven ook in een terugkomst van "Jezus" (Isa), maar deze "Jezus" (Isa) is dan de helper van De Mahdi in strijd tegen "de antichrist" (Jezus Christus) van de Islam. Over deze "Jezus" (Isa) lezen we het volgende in de Koran:

Boechari, Volume 3, Boek 43, Nummer 656: Allah’s boodschapper zei: “Door Hem (Allah), in wiens hand mijn ziel is, zal de zoon van Maria [Isa (Jezus)] zeker binnenkort onder u mensen (Moslims) neerdalen, en hij zal de mensheid berechten bij de wet van de koran (als de juiste bron) en hij zal het kruis breken, de varkens (De Joden en De Christenen) doden en de djizja [een belasting] afschaffen…”

Volgens de Islam zal "Jezus" (Isa) neerdalen uit De Hemel om vervolgens De Joden en De Christenen te bekeren tot de Islam en De Joden en De Christenen te overtuigen dat de Islam de enige ware religie is. De Joden en De Christenen die zich niet bekeren tot de Islam lopen het risico om onthoofd te worden. Dat is nog eens een andere "Jezus" dan Die van De Bijbel!

Volgens Het Bijbelboek Openbaring Hoofdstuk 13 is ("Jezus" (Isa) de helper van De Antichrist (De Mahdi) volgens onderstaande Bijbeltekst:

Openbaring 13:11: En ik zag een ander beest ("Jezus" (Isa) opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam (Jezus Christus), maar het sprak als de draak (Satan).
Openbaring 13:12: En het oefent ("Jezus" (Isa) al de macht van het eerste beest (De Antichrist (De Mahdi)) voor zijn ogen uit, en het maakt ("Jezus" (Isa) dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest (De Antichrist (De Mahdi)) aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
Openbaring 13:13: En het doet "Jezus" (Isa) grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
Openbaring 13:14: En het misleidt ("Jezus" (Isa) hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest (De Antichrist (De Mahdi)). En het zegt ("Jezus" (Isa) tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (De Antichrist (De Mahdi)) dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
Openbaring 13:15: En hem werd macht gegeven (Jezus" (Isa) om een geest te geven aan het beeld van het beest (De Antichrist (De Mahdi)), opdat het beeld van het beest (De Antichrist (De Mahdi))) zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest (De Antichrist (De Mahdi)) niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Openbaring 13:16: En het maakt ("Jezus" (Isa) dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
Openbaring 13:17: en het maakt ("Jezus" (Isa) dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest (De Antichrist (De Mahdi)) of het getal van zijn naam.
Openbaring 13:18: Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest (De Antichrist (De Mahdi)) berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Hier zien we de satanische drie-eenheid nader gespecificeerd als:
1. Het Beest uit de Zee, De Antichrist (De Mahdi), wiens dodelijke wond werd genezen, waardoor de hele aarde Het Beest (De Mahdi) met verwondering achterna ging;
2. De Draak (Satan), die wordt aanbeden, omdat hij aan Het Beest (De Antichrist (De Mahdi)) macht gegeven had;
3. Het Beest uit de Aarde (Jezus" (Isa)), die staat voor De Valse Profeet (of de geest van De Antichrist (De Mahdi)), en maakt dat de Aarde en zij die er wonen het eerste Beest (De Antichrist (De Mahdi)) aanbidden.

Na de Islamitische komst van De Mahdi (De Antichrist) en zijn helper "Jezus" (Isa) (De Valse Profeet) verwachten De Moslims een Strijd tegen de komst van islamitische "antichrist" (Jezus Christus).

De Strijd van Satan tegen Jezus Christus volgens Het Bijbelboek van De Profeet Ezechiël Hoofdstukken 38 en 39 (Armageddon) zie Deel 3 en Deel 6 van mijn Zeven Bijbelstudies.

Alle drie satanische machten eindigen tenslotte in de poel van vuur zoals we lezen in Het Bijbelboek Openbaring Hoofdstuk 20:

Openbaring 20:10: En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Nu ik aan het einde van mijn Betoog ben gekomen stel ik de Bijbelleraren die mijn Roeping betwijfelen (zoals de Farizeeën) nogmaals dezelfde vraag welke Jezus Christus aan de Farizeeën heeft gesteld: heeft Satan mij voortgedreven, of was het De Heilige Geest?:

Mattheüs 12:28: Maar als Ik (Jezus Christus) door de Geest van God (De Heilige Geest) de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.

En tegen die Pre- en Midtrib Profeten zou ik met de woorden van De Profeet Johannes de Doper zeggen:

Mattheüs 3:2: en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!

I rest my Case!

6. Conclusie

Prewrath zijn Wedergeboren Christenen waarvan de meeste eerst Pretrib/Midtrib of Posttrib aanhingen. Deze Christenen hebben eens goed geluisterd naar de sterke argumenten van de andere visie en samen gezocht naar een visie waarbij Alle Bijbelse argumenten staande blijven, zowel van Pretrib/Midtrib als van Posttrib, zodat we dichter bij Gods Waarheid komen. Zo is volgens Prewrath de best mogelijke visie over De Opname/Wederkomst ontstaan die we op dit moment uit de Schrift kunnen opmaken. Deze Christenen weten uit eigen ervaring dat ze ernaast kunnen zitten en zijn dus dankbaar voor alle tegenargumenten zodat we ons onderwijs misschien op details moeten bijstellen. Het gaat tenslotte niet om de waarheid van de Bijbelleraar maar om Gods Waarheid in De Bijbel.

Schema van De Opname/Wederkomst in Het Bijbelboek Openbaring

Alles wat we geleerd hebben resulteert in onderstaand schema. Het Rode gedeelte zijn de Weeën. Het Oranje gedeelte is De Grote Verdrukking door De Antichrist waar ook De Christenen doorheen moeten. De Bijbel leert ons echter dat De Christenen niet bestemd is voor Gods Toorn, het Blauwe gedeelte. (Schema is niet op schaal):

De Prewrath Opname van Jezus Christus volgens het Bijbel boek Openbaring

Totale Eindtijd Schema van Het Bijbelboek Openbaring

Dit betekent dat De Opname tijdens Het Zesde Zegel plaatsvind. Als je nu De Eindtijdredes van Mattheüs Hoofdstuk 24, Marcus Hoofdstuk 13 en Lucas Hoofdstuk 21 langs dit Schema legt, valt alles precies samen met dezelfde bewoordingen. Dit kan ook niet anders omdat Jezus Christus het in De Evangeliën aan De Apostelen vertelt en in Het Bijbelboek Openbaring aan De Profeet Johannes. Jezus Christus kan zich toch niet tegenspreken?

Het Lam (Jezus Christus) opent De Boekrol met De Zeven Zegels. Na De Opname/Wederkomst is er bij Het Zevende Zegel een Half Uur Stilte in De Hemel. Dit is een Stilte voor De Storm oftewel Gods Toorn. Deze wordt ingeluid door De Zeven Bazuinen en aansluitend De Zeven Schalen met De Laatste Plagen.

Als je dit alles verwerkt in een Schema krijg je onderstaand Schema. Hierbij zijn de Gekleurde Getallen De Zeven Zegels in dezelfde kleuren als de eerdere Schema's in mijn Betoog, de Lichtblauwe Getallen De Zeven Bazuinen en de Overige Blauwe Getallen De Zeven Schalen van Gods Toorn. De Omcirkelde Getallen zijn de Hoofdstukken van Het Bijbelboek Openbaring:

Schema Wederkomst van Jezus Christus volgens het Bijbel boek Openbaring

En net zoals een sudoku waarbij je alle getallen (Bijbelverzen van De Profeten die elkaar niet gekend hebben in een tijdsbestek van 1000 jaar) in de lucht gooit en allemaal perfect op zijn plaats vallen, kan dit niet door toeval ontstaan maar dan moet dit Gods Woord en Waarheid zijn. Dit is de laatste en doorslaggevende reden waarom ik in Prewrath geloof. Ik weet dat dit niet lekker in de oren klinkt maar dan ben ik met De Profeten in goed gezelschap.

Waarheidszoekers

Als je tegenwoordig op zoek gaat naar De Waarheid wordt je weggezet als complotdenker terwijl complotten natuurlijk van alle tijden zijn, zoals we kunnen lezen in De Bijbel. Het verhaal van Jozef is een complot van zijn broers. Tegen De Apostel Paulus werd een complot gesmeed waarbij enkele Joden zichzelf vervloekten en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij De Apostel Paulus gedood zouden hebben. De kruisiging van Jezus Christus was één groot complot. Als we het dichter bij huis zoeken is een kind wijsmaken dat sinterklaas bestaat een complot tussen man en vrouw en als de oudere broertjes en zusjes het spelletje meespelen zitten zij ook in het complot. Of bedrijven die strategische plannen bedenken om hun concurrenten te slim af te zijn, zijn in principe ook complotten. Complotten zijn dus overal en van alle tijden zolang de mens bestaat. Maar complot denken heeft tegenwoordig zo'n negatieve lading zodat de mens zijn kritische denkvermogen het zwijgen wordt opgelegd en de werkelijke complotten niet worden ontmaskerd.

Als Christen laat ik mij echter niet het zwijgen opleggen en zal altijd op zoek gaan naar De Waarheid en die is alleen te vinden in Gods Woord De Bijbel. We zijn zover afgedwaald van God dat zelfs ons rechtssysteem wetten maakt waarbij mensen hun zondige daden kunnen rechtvaardigen door zich op deze goddeloze wetten te beroepen. De enige die hierin niet meegaan zijn De Bijbelgetrouwe Christenen die deze mensen, net zoals Jezus Christus, altijd zullen aanspreken om zich van hun zondige weg te bekeren en deze mensen op Gods Waarheid in De Bijbel wijzen. Deze confrontatie met De Waarheid roept cognitieve dissonantie op waardoor De Christenen (en ook De Joden) een struikelblok vormen voor de rest van de wereld.

Uiteindelijk zal De Antichrist de mensen overtuigen dat De Joden en De Christenen het probleem in de wereld zijn en zal men De Joden en De Christenen vervolgen. Net zoals destijds de Schriftgeleerden Jezus Christus als het probleem zagen en de Schriftgeleerden Jezus Christus letterlijk het zwijgen hebben opgelegd door Jezus Christus te kruisigen. Het is een strijd tussen goed en kwaad, tussen De Waarheid en de leugen. De ware Bijbelgetrouwe Christen duikt echter niet weg voor De Waarheid (want Jezus Christus zegt: ik ben De Weg, De Waarheid en Het Leven), al moet De Christen dat bekopen met zijn leven want hij gelooft, net zoals Jezus Christus, in De Opstanding Van De Doden.

7. De Toekomst

Na De Opname zijn we voor altijd bij de Heer Jezus Christus in het Vaderhuis. Net zoals Mozes gaat Jezus Christus voorop in de 2e Exodus om de verstrooide en gevangene Joden te bevrijden uit de omliggende landen en terug te brengen naar Het Beloofde Land Israël. Tussen de 6e en de 7e Schaal (Armageddon) van Gods Toorn verslaat Jezus Christus De Antichrist.

De Opname, De Dag van de Heere, Armageddon en Het 1000-Jarig Vrederijk zijn allemaal onderdelen van Jezus Wederkomst, net zoals Kerstmis en Pasen onderdelen waren van Jezus Christus Eerste Komst naar de Aarde. De Christenen hebben de Beloften om 1000 jaar lang met Jezus Christus te regeren op Aarde in Het 1000-Jarig Vrederijk waarvan De Profeten in alle Glorie en Heerlijkheid hebben geprofeteerd, waar geen mens meer ziek zal zijn en mensen zo oud worden als bomen. Waar een wolf bij een lam zal verblijven.

Heer Jezus Christus, kom spoedig! Amen.

Meer weten: Bijbel Studies